Dp 5588, Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61

Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. i Hyllie

Senast 2018-06-25 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Samrådstid och synpunktslämnande

Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under samrådstiden 28 maj – 25 juni 2018 lämna eventuella synpunkter. Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.

Planförslaget kommer att presenteras på ett öppet hus tisdagen den 5 juni 2018 kl. 14.00-18.00 i växthuset på Holma torg. Alla intresserade hälsas välkomna!

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds informera sina hyresgäster respektive medlemmar om att planförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.

Planförslaget

Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna har reserverat sig mot över stads-byggnadsnämndens beslut om planuppdrag. Reservationen bifogas.

Planförslaget består av plankarta, illustrationskarta, och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet en fastighetsförteckning.

Detaljplanen bygger på bostadskvarter i en rutnätsstruktur och är det andra steget i att bygga samman Holma med Kulladal och att få en mer sammanhängande och integrerad stad. Bostadskvarteren är kringbyggda och bebyggelsen ligger i linje med gatorna.

Planen möjliggör för sex flerbostadshus i 5–6 våningar samt två längor med radhus. En förskola, matbutik, folketshus, lokaler för Holma skolan och tre mindre parkstråk.

Den möjliggör också för det så kallade barncampus som är ett östvästligt stråk som kopplar ihop planområdet med Kroksbäcksparken och Kulladal. Längs barncampus ska det finnas platser, funktioner och aktiviteter som vänder sig till barn och unga. Bussen flyttas ut till Pildammsvägen som byggs om till stadshuvudgata.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken.

Planprocessen

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Senast 2018-06-25 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Samråd

Senast ändrad: 2019-07-25 20:24