Dp 5589, fastigheten Härbärget 1 m.fl. i Hyllie

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Härbärget 1 m.fl. i Hyllie. Under samrådstiden 10 juni -  12 augusti 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta, illustrationskarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.


Planförslaget innebär bland annat möjliggörande av:
• Bostäder
• Kontorsbebyggelse
• Centrumverksamhet
• Ej störande verksamheter
• Odling i växthus och på takterrasser
• Ny allmän platsmark i form av gator och ett grönskande torgstråk

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 10 juni -  12 augusti 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2019-06-10 16:00