Dp 5591, fastigheterna Hästhoven 3, 9 och 10

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheterna Hästhoven 3, 9 och 10 i Rosengård. Under granskningstiden 20 december - 31 januari 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse, fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:

  • Detaljplanen möjliggör bebyggelse i tre till fyra våningar med kompletterande vindsvåning.
  • Detaljplanen medger användning för bostäder (B), tillfällig vistelse (O), samt i bottenvåningen centrumverksamhet (C).
  • Totalt möjliggör planförslaget motsvarande ca 40 nya lägenheter eller ca 90 nya smålägenheter eller hotellrum.

Del av fastigheterna Hästhoven 9 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark. Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen. Detaljplanens genomförande bedöms inte medför en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Motivet till detta ställningstagande är att ett genomförande av planen har en begränsad miljö- och omgivningspåverkan. Detaljplanen medger inte användning för verksamhet som kräver tillstånd enligt 9. kap miljöbalken. Området berör inte något Natura 2000-område eller någon annan skyddad, särskilt värdefull eller känslig natur- eller kulturmiljö.

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte påverka luft- och vattenkvaliteten på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för luft riskerar att överskridas eller att möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten försvåras. Genomförandet av detaljpla-nen försvårar vidare inte möjligheten att genomföra gemensam miljölagstiftning, och innebär inga risker för människors hälsa.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 20 december - 31 januari 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: 2018-12-21 14:19