Dp 5592, för fastigheten Bunkeflo 6:8 m. fl. i Hyllie i Malmö

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Bunkeflo 6:8 m. fl. i Hyllie i Malmö. Under samrådstiden 30 oktober - 3 december 2018 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslagets stadsbyggnadsidé är två stadsrum, en stor stadsdelspark och en grön och pampig huvudgata, Hyllie boulevard, som södra Hyllie kan växa upp kring. I stadsstruk-turen blir parken en viktig del av den ”kulturaxel” som kopplar ihop centrala Hyllie i norr med det öppna kulturlandskapet i söder. Parkens storlek ger den förutsättningar att bli en mötesplats till vardags såväl som fest för Hyllieborna och övriga Malmöbor. Parken i sig ska ha en tydlig koncentration av funktioner och mötesplatser i norr och utformas mer na-turlikt i söder.

Parken ska även hantera dagvatten och skyfallsvatten från den omgivande bebyggelsen, främst den öster om parken som ligger högre än parken.

En viktig koppling genom Hyllie blir Hyllie boulevard som delvis omfattas av denna detalj-plan. Hyllie boulevard är Hyllies centrala stadshuvudgata som ska rymma såväl cykel och gångtrafik och kollektivtrafik med god framkomlighet som biltrafik. Hyllie boulevard ska också bidra till Hyllies karaktär som en grön stadsdel med innerstadskaraktär.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 30 oktober - 3 december 2018 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2018-10-29 11:42