ÄDP 5597, fastigheterna Ringtofta 6 m.fl.

Ändring av detaljplan för fastigheterna Ringtofta 6 m.fl. i Husie. Under samrådstiden 2018-10-24 – 2018-11-14 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Syfte och sammanfattning av planförslaget

Syftet med planförslaget är att möjliggöra förändringar i fastighetsindelningen för Ringtofta 6 och Ringtofta 8 så att Ringtofta 8 kan bebyggas.

Enligt gällande fastighetsindelningsbestämmelser ska Ringtofta 8 och Ringtofta 9 tillsammans utgöra en fastighet. Ringtofta 8 och Ringtofta 9 har idag olika ägare. Ringtofta 8 ägs tillsammans med Ringtofta 6.

Enligt ansökan om planändring så önskar fastighetsägaren till Ringtofta 6 och Ringtofta 8 göra förändringar i fastighetsindelningen så att Ringtofta 8 blir tillräckligt stor för att bebyggas. För att kunna göra detta så måste befintliga fastighetsindelningsbestämmelser tas bort.

Planförslag

Planförslaget innebär att gällande fastighetsindelningsbestämmelser för Ringtofta 6, 8 och 9 tas bort medan gällande detaljplan fortsätter att gälla oförändrat.

Om fastighetsindelningsbestämmelserna tas bort, så möjliggörs förändringar i fastighetsindelningen för berörda fastigheter. Därefter kan bygglov prövas för den ombildade fastigheten Ringtofta 8.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 2018-10-24 – 2018-11-14 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2018-10-26 14:11