Dp 5602, för fastigheten Hamnen 22:192

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Hamnen 22:192. Under samrådstiden 25 februari - 25 mars 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Syftet med detaljplanen är att säkerställa att magasinsbyggnadens, M1:s, kulturmiljövärden bevaras samt att pröva lämpligheten för en bred användning av byggnaden, med fokus på besöksverksamhet och publika verksamheter. Förslaget innebär ett bevarande av befintlig byggnad. Detaljplanen medger ingen ytterligare byggrätt.


För att möjliggöra en bred användning av byggnaden regleras kvartersmarken med ändamålen centrum (C), besöksmål (R), gymnasie- och vuxenskola (S1) och småskalig produktion av varor med tillhörande försäljning (Z1). Utöver detta tillåter planen en tillfällig användning av lagerverksamhet i 5 år i väntan på utvecklingen av Nyhamnen och möjligheten att fylla byggnaden med de verksamheter som planen avser.

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen, som anger markanvändningen ny blandad stadsbebyggelse för planområdet. Detaljplaneområdet ingår i det övergripande arbetet med utvecklingen av Nyhamnen. Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 25 februari - 25 mars 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2019-02-22 15:16