Dp 5605, Katrinelund 28

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för Katrinelund 28. Under samrådstiden 3 juli - 2 september 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning samt en fastighetsförteckning.

Syftet med planförslaget är att pröva lämpligheten för centrumverksamhet, utan möjlig-het för övernattning inom fastigheten Katrinelund 28.

Inom fastigheten finns idag bland annat en loppmarknad, kontor, samlingslokaler och föreningslokaler. Planförslaget bekräftar därmed pågående markanvändning och möjlig-gör en utveckling av liknande verksamheter.

Planläggningen motiveras av att fastigheten ligger i ett område som genomgår en för-ändring från industriområde till blandad stadsbebyggelse. Detaljplanen går i linje med översiktsplanens intentioner som anger blandad stadsbebyggelse.

Fastighetens parkeringsbehov bedöms kunna lösas inom fastigheten genom befintligt garage under byggnaden samt på befintliga markparkeringsplatser norr om byggnaden.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljö-balken eftersom fastigheten redan är ianspråktagen för bebyggelse och att inga naturvär-den finns inom fastigheten.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 3 juli - 2 september 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2019-07-05 09:05