Dp 5610, fastigheten Upplastaren 15

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för för fastigheten Upplastaren 15 i Bunkeflo.. Under samrådstiden 14 maj - 11 juni 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning. Syftet med ändring av detaljplan är att inom fastigheten Upplastaren 15 pröva möjligheten för en utbyggnad av ett befintligt enbostadshus. Detta hindras idag av en placeringsbestämmelse i gällande detaljplan. Området redovisas i översiktsplanen som blandad stadsbebyggelse. Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §3 miljöbalken.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 14 maj - 11 juni 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2019-05-20 13:34