Dp 5616, för kvarteret Virket i Innerstaden område i Malmö

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för kvarteret Virket i Innerstaden. Under samrådstiden 25 april - 24 maj 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget innebär att kvarteret Virket förtätas med ny bebyggelse och att befintlig bebyggelse ges ny användning. Planen medger att byggnader kan sammanbyggas till en sluten kvartersstruktur och med en skyddad innergård. En ny byggnad, med publika funktioner, öppnar upp kvarteret mot busstationen.

Planförslaget medger centrumändamål, gymnasie- och vuxenutbildning, patienthotell och tillfällig vistelse (exempelvis hotell, vandrarhem och konferenslokaler).

Ny bebyggelsens har anpassats i höjd och volym till befintlig bebyggelse inom planområdet och till närområdet.
Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken.

Detta eftersom planen inte bedöms innebära negativa effekter på människors hälsa eller miljö. Planen omfattar en förtätning i centralt läge och ingen naturmiljö.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 25 april - 24 maj 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2019-04-26 08:44