Dp 5618, för del av fastigheten Limhamn 155:511

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för del av fastigheten Limhamn 155:511. Under samrådstiden 22 maj - 22 juni 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget


Planförslaget grundas på ett planprogram, Planprogram för område öster och söder om Kalkbrottet i Limhamn, Pp6021, som godkändes år 2009.
Planförslaget innebär att befintlig jordbruksmark i område som utgör en lucka i ett redan detaljplanelagt område, kan bebyggas med blandad stadsbebyggelse.

Planförslaget medger:
- Bostadsbebyggelse med flerbostadshus och radhus i 2-5 våningar
- Mobilitetshus för parkering
- Möjlighet till centrumverksamheter i alla flerbostadskvarter, samt i radhuskvarteren
möjlighet till boendeservice och icke störande verksamheter
- Fördröjningsmagasin för dagvatten
- Kvartersstruktur med kringbyggda gårdar och omgivande allmänna gator

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken, eftersom en miljökonsekvensbeskrivning togs fram i samband med detaljplaneläggning för etapp 1. I denna miljökonsekvensbeskrivning föreslogs ett antal åtgärder
för att undvika negativ miljöpåverkan vid ett genomförande av planen. Åtgärderna är genomförda och aktuellt planområde medför inga ytterligare miljökonsekvenser.

En särskild miljökonsekvensbeskrivning ska därför inte upprättas.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 22 maj - 22 juni 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2019-05-22 10:29