Dp 5623, för fastigheten Hyllie 9:5

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Hyllie 9:5. Under samrådstiden 12 november – 10 december 2018 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet en fastighetsförteckning.

Planförslaget är ett första steg i en förtätningsprocess i området utmed Lorensborgsgatan och dess närområde.

Detaljplaneförslaget möjliggör cirka 155 nya bostäder genom att befintligt kontorshus byggs om och får ändrad användning. Detta kontorshus får även en skyddsbestämmelse samt utformningsbestämmelser i syfte att skydda de arkitektoniska värden och formspråk som karaktäriserar byggnaden.

Vidare skapas en ny byggrätt för ett större punkthus strax öster om befintlig byggnad. Infarten till Stensjögatan minskar något i storlek till förmån för denna byggrätt. Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 12 november – 10 december 2018 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2018-11-12 16:26