Dp 5626, fastigheten Tuppen 15

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Tuppen 15 i Limhamn. Under samrådstiden 10 juli till 13 september 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget gör det möjligt att riva och ersätta den lägre delen av Öresundsgården med två nya byggrätter för flerbostadshus motsvarande fyra våningar med cirka 45 lägenheter. Bostadsgården kommer vara gemensam mellan det befintliga äldreboendet, bostadshusen och de tillkommande bostäderna. På den norra byggrätten ges möjlighet för centrumverksamhet.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 10 juli till 13 september 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under den senare granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Öppet hus på Öresundsgården 26 augusti

Måndagen den 26 augusti finns våra stadsplanerare på Öresundsgården mellan kl. 17.00-18.30. Kom och ställ frågor, ge synpunkter och diskutera planförslaget. Adress: Apoteksgatan. Välkommen!

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2019-07-10 13:57