Dp 5628, fastigheten Bunkeflo 10:5

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Bunkeflo 10:5 i Hyllie. Under samrådstiden 22 april - 22 maj 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.
Planförslaget innebär att:

• Fastigheten planläggs för centrumverksamhet och skolverksamhet.
• Befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras.
• Inga nya huvudbyggnader uppförs.
• De mest värdefulla träden skyddas och förutsättningar skapas för att bevara majoriteten av de resterande träden.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom detaljplanen syftar till att bekräfta och komplettera pågående markanvändning som ryms inom befintliga byggnader inom planområdet.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 22 april - 22 maj 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2020-04-24 12:16