Dp 5630, fastigheten Rudan 20

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Rudan 20. Under samrådstiden 17 december -14 januari 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av tillägg till planbeskrivning och planbestämmelser. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär att gällande fastighetsindelningsbestämmelser för Rudan 20 tas bort vilket gör det möjligt att dela fastigheten.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 17 december - 14 januari 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

SamrådshandlingarPlanprocessen
De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kom-menteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att tas upp till stadsbyggandsnämnden inför antagandet och då utgör samrådsredogörel-sen en av handlingarna.

Senast ändrad: 2019-01-18 11:10