Dp 5632, Segeholm 9 och Kirseberg 30:2

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för Segeholm 9 och Kirseberg 30:2. Under samrådstiden 10 september - 9 oktober 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra det möjligt att utöka byggrätten för industriändamål på befintlig industrifastighet (Segeholm 9) genom att ta bort prickmark (mark som inte får bebyggas) i fastighetens norra del och prickmark-pl (skyddsbälte) i fastighetens
norra och östra del. Syftet är också att göra det möjligt att justera fastighetsgränsen i den östra delen, så att denna stämmer överens med de befintliga förhållandena.

Processen att ändra detaljplanen innebär en prövning om denna ändring är lämplig eller inte.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden10 september - 9 oktober 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Samråd

Senast ändrad: 2019-09-10 14:52