Dp 5640, för del av fastigheten Hamnen 21:138 och 21:149

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för del av fastigheten Hamnen 21:138 och 21:149. Under samrådstiden 3 oktober - 3 november 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

 Planförslaget grundas på ett planprogram Pp 6030 som godkändes 2011.

Planförslaget innebär:

  • Ett kollektivtrafikstråk i form av en gata med gång- och cykelbanor genom planområdet i nord sydligriktning
  • En överbyggnad av hamnbassängen i form av en kollektivtrafikbro med gång- och cykelbanor.
  • Bostäder, centrumverksamheter och torg i planområdets norra del.
  • Befintliga traverser i planområdets norra del föreslås bevaras.

För att möjliggöra planförslaget behöver utfyllnad av delar av hamnen genomföras. Den planerade utfyllnaden kräver tillstånd för vattenverksamhet (tidigare benämnt vattendom). Detaljplaneläggningen och miljöbedömning samordnas med den prövning enligt miljöbalken som detta innebär.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 3 oktober -  november 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2019-10-09 11:41