Dp 5641, för fastigheten Strutsen 4 i Sibbarp

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Strutsen 4 i Sibbarp. Under samrådstiden 30 september - 30 oktober 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget


Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utöka kyrkans befintliga lokaler genom att öka byggrätten. Syftet är också att bevara en kulturhistoriskt värdefull byggnad, samt att möjliggöra för att en viktig social målpunkt kan finnas kvar på centralt läge. Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är lämplig eller inte.

• Stadsbyggnadsidé
Stadsbyggnadsidén är att skapa en mer utåtriktad verksamhet som öppnar sig mot gatan, och att stärka fotgängarzonen vid Kalkbrottsgatan. Idén är också att den kul-turhistoriskt värdefulla kyrkobyggnaden ska bevaras, men samtidigt kunna anpassas efter verksamhetens förändrade behov.
• Stadsrum, gaturum, platser, stråk
Wesleykyrkan ligger centralt i Limhamn, i korsningen mellan två trafikerade gator. Utmed Kalkbrottsgatan finns separat cykelväg och en bred trottoar. Planförslaget ska bidra till att stärka platsen i korsningen framför kyrkan, genom en mer öppen entré.
• Kulturhistoriskt värdefull miljö
Planförslaget innebär att befintlig kyrkobyggnad skyddas genom rivningsförbud, skydds- och varsamhetsbestämmelser. Planförslaget begränsar också utbyggnaden så att denna ska anpassas efter befintlig miljö.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 30 september - 30 oktober 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Samrådsredogörelse

Senast ändrad: 2019-10-01 17:09