ÄDp 5645, fasigheten Härden 11

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till ändring av
detaljplan för fastigheten Härden 11. Under samrådstiden 13 november - 18 december 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av tillägg till planbestämmelse och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär en begränsning av byggnadens användning i bottenvåningen mot Karlskronaplan/Amiralsgatan. Begränsningen ligger i att bostäder såväl som komplement till bostäder endast får anordnas i en sådan utsträckning att utrymme lämnas för lokal för centrumverksamhet, om minst 70 m2 LOA. Däremot kan utrymmet användas fullt ut till andra ändamål som gällande detaljplan medger. Anledningen är strävan att verka för en levande stadsmiljö kring Karlskronaplan.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljö-balken då genomförandet enbart säkerställer att bostäder inte får anordnas inom del av byggnadens bottenvåning i hörnan mot Karlskronaplan/Amiralsgatan.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 13 november - 18 december 2019 kan du som berörs av ändring av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2019-11-14 12:53