Pp 6040, Södra Hyllie

Område Södra Hyllie  i Malmö

Planprogrammet, Pp 6040 syftar till att lägga fast de stora strukturerna i området (t.ex. parker, större gator, torg och natur) och ta fram en, eller flera, framtidsbilder för södra Hyllie.  

Malmö stad äger merparten av marken och arbetet med planprogrammet ska ha genomförandefokus och utgöra ett förvaltningsgemensamt strategi- och måldokument.

Planprogramsområdet är omfattande och genomförandetiden för den föreslagna bebyggelsen kommer att bli lång. Därför kommer programmet antingen inrymma ett stort mått av flexibilitet eller utformas så att det är möjligt att uppdatera.  

Området beräknas preliminärt inrymma 3-4000 bostäder, 2-3 skolor och 3000 arbetsplatser. Planprogrammet kommer att ligga till grund för ett flertal detaljplaner.

Översiktsplanen, Malmö 2005, anger i huvudsak blandad stadsbebyggelse som användning.

 ________________________________
 
Stadsbyggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbete med ett planprogram för ovan nämnda område. 

  

Läs mer

Senast ändrad: 2016-05-12 11:10