Publicerad 2018-12-12 10:01

Senast uppdaterad 2019-02-04 08:29

Tillsyn stoppar oseriösa aktörer

Förstasidan på rapporten Samordnad tillsyn 2018 - för ett rättvist och tryggt Malmö

 

Malmö stad har genom ett organiserat kunskapsutbyte mellan olika tillsynsfunktioner - kommunala och statliga - gemensamt fokuserat på tillsyn riktad mot en rad verksamheter i Malmö. Genom samarbetet har olovliga boenden stoppats, oregistrerade livsmedelsverksamheter upptäckts, säljförbud för livsmedel med mera.

Tillsynen har kontrollerat en rad olika verksamheter

Det som varit i fokus för tillsynen under 2018 bland annat varit oseriösa aktörer såsom illegala klubbar, oseriösa fastighetsägare, olovliga boenden, oregistrerade livsmedelsföretag, livsmedelsfusk, massagesalonger, läkemedelsförsäljning samt alkohol- och tobaksförsäljning.

Bland det som upptäckts och gjorts i Malmö:

  • minst 100 olovliga boenden har stoppats och förbjudits
  • 60 oregistrerade livsmedelsverksamheter har upptäckts
  • 33 beslut har tagits om förbud att sälja livsmedel
  • ett flertal förbud om förvaring av farliga kemikalier har utfärdats
  • fusk upptäckts med förfalskning av förpackningar, ommärkning av datum och försäljning av gammalt godis
  • elva rökkaféer har belags med rökförbud och åtta har stängts
  • tre spelklubbar har stängts.

Oregistrerade verksamheter ofta otillåtna

Det är viktigt att även bedriva tillsyn mot verksamheter som inte är registrerade och som är illegala för att uppnå social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i Malmö. Olovliga och olagliga verksamheter är ofta miljö- och hälsofarliga och motverkar hållbarhetsmålen, leder till osund konkurrens och bidrar till en upplevd otrygghet för Malmöborna. Bristande kontroll eller bristfälliga system gör att det finns stor risk att oseriösa aktörer etablerar sig på marknaden och bedriver verksamheter som inte följer gällande lagstiftning. Det finns en risk att de på sikt tränger undan seriösa aktörer.

Bakgrund till Tryggare Malmö

Tryggare Malmö har möjliggjorts genom utökat kommunbidrag från kommunstyrelsens anslag för trygghetsskapande åtgärder som förstärkte tillsynsarbetet från 2017. Miljöförvaltningen har sedan dess haft samordningsansvaret för samverkande myndighetstillsynen inom satsningen.

Tillsynsavdelningarna kan genom detta fokusera på verksamheter och branscher som normalt sett inte kan finansieras av tillsynsavgifter och som har en koppling till otrygghet och osund konkurrens. Projektet möjliggör att utveckla metoder för att på ett effektivt sätt motverka oseriösa och olagliga verksamheter, bedriva tillsyn genom kvalitativa och fördjupade utredningar samt samverka och koordinera insatser från olika myndigheter.

Fortsatt satsning behövs

En slutsats är också att dessa typer av verksamheter inte är unikt för Malmö utan även finns i andra städer, vilket gör att en nationell satsning skulle kunna göra stor nytta. En nationell satsning skulle kunna inkludera de statliga tillsynsvägledande myndigheterna, vilket skulle göra att de har mer riktade resurser för att möta kommunernas behov med både finansiering, relevanta vägledningar och nationella strategier.