Länkar

Här finns länkar till myndigheter, kunskapsbanker och intresseorganisationer som kan vara till stöd för dig som ställföreträdare.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)
RFS består av cirka 85 lokalföreningar med cirka 7 000 medlemmar som har uppdrag som bland annat god man och förvaltare. Förbundet arbetar för att alla som är i behov av stöd från frivilliga samhällsarbetare ska få en rättssäker insats med god kvalitet. Förbundet har gett ut informationsmaterialet Rollkoll som riktar sig både till huvudmän och ställföreträdare.

Kunskapsguiden
En webbplats som samlar kunskap inom evidensbaserad praktik, missbruk och beroende, psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre. Här finns även flera webbutbildningar där du kan testa dig själv.

Migrationsverket
Här finns information främst för dig som har uppdrag som god man för ensamkommande barn.

SKL ensamkommande barn
Sveriges kommuner och landstings (SKL) sida om ensamkommande barn. Här finns bland annat webbutbildningar och aktuell läsning.

Riksdagen
Här hittar du föräldrabalken och andra lagar och förordningar som rör ställföreträdarskap.

De Handikappades Riksförbund

Demensförbundet

Socialstyrelsen

Senast ändrad: 2019-04-17 13:26