Publicerad 2019-01-09 15:33

Senast uppdaterad 2019-01-18 09:51

Funktionsstödsförvaltningens hantering av avvikelser i LSS-boenden

I Kvällsposten den 8 januari finns en artikel om hur Malmö stads LSS-boenden hanterar allvarliga händelser. Anställda berättar om bristande rutiner för hantering av avvikelser. Förvaltningen kommer under våren att fortsätta sitt arbete med att hålla utbildningar i avvikelseprocessen och arbetar långsiktigt med stödjande insatser för att förebygga missförhållanden.

I artikeln berättar medarbetare på LSS-boenden att de upplever att rapportering av avvikelser inte hanteras korrekt och att det finns en rädsla för att rapportera bland anställda.
– Vi tar kritiken på stort allvar och är angelägna om att våra medarbetare anmäler händelser som de ska, utan någon rädsla för repressalier. Det är mycket viktigt för oss att våra medarbetare känner att deras chefer står bakom rapporteringen av avvikelser. Avvikelsesystemet i sig är väl fungerande och används i hög grad av verksamheterna. Om brukare far illa måste vi få veta det, säger Åsa Qvarsebo som är avdelningschef för LSS-bostäder.

Medarbetare utbildas i avvikelsehantering

– Vi har tydliga rutiner för hur avvikelser ska hanteras, men det är viktigt att alla medarbetare är införstådda med dem. Under våren kommer därför vår utbildning om avvikelsehantering för samtliga arbetsgrupper att fortsätta, säger Åsa Qvarsebo.

Hon understryker också vikten av att chefer återkopplar till sina medarbetare om vilka åtgärder som vidtagits som följd av rapporterade avvikelser.
– Jag ser det som avgörande att vi bygger upp en gedigen pedagogisk struktur för att säkra att avvikelser skrivs, följs upp och att nya arbetssätt implementeras i våra verksamheter. I avdelningen arbetar vi därför just nu med att införa omsorgspedagoger och stödpedagoger som ett komplement till stödassistententer och vårdbiträden. Deras roll är att ta ansvar för denna pedagogiska struktur, vilket innefattar avvikelsehantering men också rutiner för genomförandeplaner och en hel del annat, säger Åsa Qvarsebo.

Om du har allmänna frågor kring hur funktionsstödsförvaltningen hanterar rapportering av avvikelser kan du kontakta:

 

Kadrie Persson Salja, utvecklingssekreterare
Telefon: 040-34 90 13
E-post: kadrie.perssonsalja@malmo.se

 

Petra Stjärnborg, utvecklingssekreterare
Telefon: 040-34 60 68
E-post: petra.stjarnborg@malmo.se