Publicerad 23 januari 2020

23 januari 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Granskning och kontroll

Varje år görs en grundkontroll av de föreningar som har registreras på fritidsförvaltningen under året. Föreningar på nivå 3 som uppvisar stora förändringar i verksamheten kan väljas ut för särskild granskning. Både stickprov och en fördjupad granskning av föreningar kan också förekomma.

Grundkontroll

En årlig grundkontroll görs i samband med att registrerade föreningar skickar in de obligatoriska årshandlingarna. Kontrollen baseras på fritidsnämndens Allmänna bestämmelser*. Vid eventuella avvikelser kontaktas föreningen som får förklara avvikelsen och/eller komplettera information som saknas. Beslut om konsekvens till följd av grundkontroll fattas av fritidsförvaltningen på delegation.

Särskild granskning

Varje år väljs ett antal bidragsberättigade föreningar nivå 2 och 3 ut för en särskild granskning utöver grundkontrollen. Föreningar som har uppvisat stora förändringar i antalet deltagartillfällen och/eller antalet medlemmar kan få en ingående utredning kring föreningens verksamhet och bidragsansökningar. Föreningar kan även bli slumpmässigt utvalda.

Som underlag för särskild granskning används föreningsrapport, obligatoriska årshandlingar, redovisning i ApN och annan skriftlig dokumentation där deltagande kan styrkas och medlemsregister.

Bedömning vid brister eller felaktiga uppgifter

I de fall då redovisning visar brister och/eller att inkomna uppgifter inte stämmer, görs en bedömning. Bedömningen fastställer medlemsantal och aktivitetsantal och används för att beräkna aktivitetsbidrag och grundbidrag. En bedömning görs också om de felaktiga uppgifterna är medvetet inlämnade eller till följd av okunskap/slarv. En särskild bedömning görs vid varje enskilt fall. Missbruk eller lämnande av oriktiga ansökningsuppgifter kan leda till återbetalningsskyldighet, avstängning och polisanmälan. Beslut om konsekvens till följd av särskild granskning fattas av fritidsnämnden.

Fördjupad granskning

I de fall då uppgifter har kommit fritidsförvaltningen till handa som kan påverka en förenings registrering, beviljande av bidrag och/eller bokning av kommunala idrottsanläggningar, kan fritidsförvaltningen välja att genomföra en fördjupad granskning av föreningen. Vid misstanke om att registrerad förening bryter mot fritidsnämndens Allmänna bestämmelser* eller medvetet lämnar in felaktiga uppgifter, kan fritidsförvaltningen begära in bokföring och kompletterande information från föreningsstyrelse, myndigheter och/eller andra aktörer som bedöms vara av vikt för utredningen.

Beslut om konsekvens till följd av övrig granskning fattas av fritidsnämnden.