Allmänna bestämmelser för nivå 1

I Fritidsnämndens "Allmänna bestämmelser" kan ni läsa om villkor och regler som gäller för föreningar som vill vara registrerade på fritidsförvaltningen.

1.

Malmö fritidsnämnd har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att fördela bidrag till ideella föreningar i Malmö. Bidragen ska aktivera det ideella föreningslivet i Malmö stad som är till nytta för allmänheten.

2. Allmänna villkor för registrerad förening nivå 1

En förening måste alltid uppfylla nedanstående villkor för att vara registrerad på Nivå 1 hos fritidsförvaltningen.

Allmänna villkor är att föreningen ska:

 • vara öppen för alla som vill bli medlem
 • ha ett organisationsnummer från Skatteverket.
 • följa gällande lagstiftning
 • vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokratin som samhällssystem och verka för jämställdhet, mångfald, alla människors lika värde och likabehandling i verksamheten samt ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter
 • bedriva allmännyttig, ideell föreningsverksamhet större delen av året och inte vara vinstdriven
 • ha antagna stadgar på årsmötet
 • ha valt styrelse och revisor enligt stadgarna
 • ta ut medlemsavgifter (enligt punkt 3 i Allmänna
  bestämmelser)
 • bedriva sin verksamhet i godkända lokaler (det vill säga brandsynade lokaler med bygglov för verksamheten)
 • ge en tydlig bild av föreningens ekonomiska situation
  i den ekonomiska redovisningen, som ska vara gjord enligt god redovisningssed. Föreningen ska tydligt visa vad som är medlemsavgift och vad som är terminsavgifter eller liknande i resultat- och balansräkningen.

Villkor för att vara registrerad på Nivå 1:

 • Föreningen ska ha minst 5 medlemmar (vad som menas med medlem står i punkt 3 i Allmänna bestämmelser).
 • Föreningen ska varje år skicka in föreningsrapport och justerat årsmötesprotokoll. Se mer information i punkt 4.

Som registrerad förening på Nivå 1 tar ni del av:

 • informationsutskick
 • gratis utbildningar via fritidsförvaltningen
 • boka fritidsnämndens anläggningar för lägre priser.

3.

Det finns en specifik definition av begreppet medlem som gäller vid fritidsförvaltningens bedömningar.

Vilka räknas som medlemmar i ansökningar om bidrag och registrering?

 • är folkbokförd i Malmö och finns i föreningens medlems-
  register med folkbokföringsadress och födelsedata
 • betalar medlemsavgift på minst 40 kronor per år
 • deltar i föreningens verksamhet minst två gånger per
  verksamhetsår och finns med på närvarokort eller annan skriftlig dokumentation.

Den skriftliga dokumentationen ska omfatta för- och efternamn och födelsedata (personnummer krävs endast för närvarorapportering i det digitala bidragssystemet) för både medlemmarna och ledaren. Det ska också vara tydligt vem som är ledare, datum, tid och plats för aktiviteten samt aktivitetstyp.

För föreningar som erbjuder familjemedlemskap ska medlemsavgiften i genomsnitt vara minst 40 kronor per medlem och år.

Bidragsberättigad medlem i åldern 4–25 år innebär att bidrag godkänns från det året medlemmen fyller 4 år (hela kalenderåret) till det året medlemmen fyller 25 år (hela kalenderåret). För personer med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns. Bidragsberättigad medlem 65 år och äldre innebär att bidrag godkänns från det året medlemmen fyller 65 år (hela kalenderåret).


Vilka räknas inte som medlemmar i ansökningar om bidrag?

Som medlem räknas inte den som enbart betalar medlemsavgift (stödmedlem), en ”prova på”-deltagare, medlem som bara deltar i religiös verksamhet eller medlem som bara deltar i verksamhet under schemalagd skoltid.

Föreningen kan fortfarande ha medlemmar som inte stämmer överens med punkt 3 i allmänna bestämmelser, men de räknas inte in i fritidsförvaltningen bedömning för bidrag och registrering.

4.

Alla registrerade föreningar måste skicka in en föreningsrapport och ett justerat årsmötesprotokoll varje år för att fortsätta få bidrag och boka anläggningar till lägre priser.

a) Skicka in en föreningsrapport
Den sista dagen för att skicka in rapporten via det digitala bidragssystemet är:

 • 1 mars för föreningar med kalenderår som räkenskapsår
 • 1 september för föreningar med brutet räkenskapsår

b) Skicka in ett justerat årsmötesprotokoll
Senast 30 dagar efter årsmötet ska alla föreningar skicka in ett justerat årsmötesprotokoll till fritidsförvaltningen. I protokollet ska det framgå

 • att resultat- och balansräkningen är godkänd
 • att styrelsen har beviljats ansvarsfrihet
 • beslut om medlemsavgift enligt stadgarna.
 • att revisionsberättelsen behandlats och lagts till handlingarna.

De föreningar som inte skickar in en föreningsrapport och/eller ett justerat årsmötesprotokoll blir spärrade för bidrag och bokning till dess att rapporten och protokollet har skickats in. En förening kan vara spärrad upp till 1 år, sen avregistreras den. För att bli registrerad igen får föreningen ansöka om registrering på nivå 1.

5.

Om fritidsnämnden beslutar att en förening ska få bidrag så är den skyldig att arkivera de handlingar som ligger till grund för beslutet:

 • medlemsförteckning
 • verksamhetsplan
 • verksamhets- och revisionsberättelser
 • resultat- och balansräkning
 • verifikationer.

Föreningen måste arkivera handlingarna i minst fem år. (Kom ihåg att andra tidsgränser för arkivering kan gälla samtidigt, till exempel för skattelagstiftning.)

6.

Fritidsnämnden äger rätt att begära in medlemsregister och bokföring för förening som ansökt om eller fått bidrag. Registrerad förening är också skyldig att på begäran, inom utsatt tid, skicka in yttranden, förklaringar och upplysningar i övrigt som är av betydelse för registrering, bidragsgivning samt tidstilldelning ur ett jämställdhetsperspektiv.

7.

Föreningen ska arbeta för antidiskriminering, inkludering och jämställdhet inom föreningen och skapa möjligheter till delaktighet och deltagande i verksamheten oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Eventuella begränsningar måste vara välgrundade och inskrivna i föreningens stadgar.

Föreningen ska även ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter. Detta gäller särskilt dess företrädare till exempel styrelsemedlem, anställd eller volontär. Företrädare som i verksamhetens namn uttrycker åsikter i strid med ovanstående ska omgående av verksamheten uppmanas att lämna sitt uppdrag. Verksamheten ska inte samverka med, eller anlita organisationer eller personer som uttrycker åsikter i strid med ovanstående.

8.

I verksamheter som riktar sig direkt eller indirekt till barn ska föreningen särskilt beakta och respektera FN:s konvention om barnets rättigheter. Inom föreningen ska barn och unga behandlas lika oavsett könstillhörighet. Föreningar som har verksamheter för barn och unga ska uppmuntra till ungas delaktighet i föreningen och ge möjlighet att påverka och utforma verksamheten. Det är inte tillåtet att utesluta barn för att prioritera elitverksamhet. Uppenbar uteslutning av barn kan leda till att föreningen inte längre kan få bidrag eller behöver betala tillbaka bidrag som föreningen redan fått.

9.

Föreningar ska ansöka om bidrag i det digitala bidragssystemet. Ansökningshandlingarna måste vara fullständiga. De ska finnas i bidragssystemet senast den dag som det står i bidragsbestämmelserna eller i ett särskilt meddelande.

10.

Föreningar får påminnelser om att söka bidrag. Varje påminnelse skickas till föreningens registrerade e-postadress 3 veckor innan samt 3 dagar innan sista ansökningsdatum. När ansökningsdatumet har passerat kan föreningen inte längre söka bidrag för den aktuella perioden.

För Föreningsrapport och Bidrag för anställda som uppbär lönebidrag, trygghetsanställning och/eller utvecklingsanställning skickar fritidsförvaltningen även en påminnelse via brev till föreningens postadress senast 30 dagar efter ansökningstiden har stängts. Föreningen har därefter 14 dagar på sig att skicka in rapporten eller ansökan. Om rapporten eller ansökan skickas in inom dessa 14 dagar så betalar fritidsnämnden ut bidraget, men inte efter det.

11.

Bidrag betalas bara ut till det bank- eller plusgiro som är registrerat i föreningens namn och som har kontrollerats av fritidsförvaltningen.

12.

Om en förening medvetet missbrukar sitt bidrag eller lämnar felaktiga ansökningsuppgifter så kan det leda till att föreningen spärras för bidrag eller flyttas ner i nivå. En förening som har blivit nedflyttad till Nivå 1 eller 2 måste på nytt uppfylla de allmänna kraven och gå de obligatoriska utbildningarna för att kunna registrera sig på Nivå 2 och 3.

Föreningar som har fått bidrag genom felaktiga ansökningsuppgifter kan få betala tillbaka bidraget. Om det finns en misstanke att föreningen medvetet har skickat in bristfälliga eller felaktiga ansökningar kan föreningen komma att polisanmälas. Fritidsnämnden fattar beslut om att polisanmäla en förening eller att stänga av den från bidrag i varje enskilt fall.

13.

Om föreningen har en skuld till Malmö stad, Skatteverket eller Kronofogden spärras föreningen för bidrag till dess att skulden är betald. Skulden kan även dras från bidragsbeloppet och föreningens hyrda eller bokade lokaler antingen sägas upp eller avbokas.

14.

De föreningar som är berättigade till bidrag ska ha en verksamhet som aktivt präglas av ett alkohol- och drogfritt förhållningssätt.

15.

Fritidsnämnden kommer varje år att välja ut föreningar för särskild granskning.

16.

Föreningar som genom sina gemensamma medlemmar medvetet samverkar för att få bidrag på felaktiga grunder kan spärras för bidrag och bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. Föreningar ska kunna redovisa syftet med det flertaliga medlemskapet.

17.

Fritidsnämnden har rätt att fatta beslut som avviker från gällande bidragsbestämmelser.

Senast ändrad: 2019-07-01 14:03