IOP - Idéburet Offentligt Partnerskap

Vad är IOP?

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en överenskommelse om samverkan mellan en eller flera offentliga aktörer och en eller flera aktörer inom idéburen sektor. Det är en modell som bygger på samverkan och partnerskap. Tanken med IOP är att aktörer från både idéburen och offentlig gemensamt ska kunna möta olika samhällsutmaningar utifrån gemensamma målsättningar och en gemensam värdegrund. En viktig förutsättning för överenskommelser om IOP är att det finns en ömsesidig tillit mellan parterna. Modellen är lämplig då inte traditionellt organisationsstöd eller upphandling är den mest passande formen för det syfte som samverkan ska uppfylla.

Kriterier för IOP

För att ett Idéburet offentligt partnerskap ska vara
möjligt måste ett antal kriterier vara uppfyllda:

  • Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen.
  • Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de idéburna organisationerna särskilt nämns.
  • Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget.
  • Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.
  • Båda parterna är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra insatser).
  • Verksamheten inte detaljregleras från kommunen.
  • Verksamheten avses drivas under längre tid.

Källa: Paraplyorganisationen Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, extern webbplats

För att veta om IOP passar behöver parterna ta ställning till:‌

Frågeställning

Form för finansiering/samverkan

Finns det ett flertal aktörer som bedriver samma sorts verksamhet, men den offentliga sektorn vill skriva avtal med en?

Verksamheten bör upphandlas.

Gör den idéburna organisationen vinst på
verksamheten?

Verksamheten bör upphandlas.

Har den offentliga sektorn en idé om en speciell sorts verksamhet och tror att en speciell förening skulle passa utmärkt för arbetet?

Undersök först om det finns en marknad att upphandla tjänsten på. Den offentliga sektorn kan då styra verksamheten enligt sin
idé.

Är idén om samverkan till för att den
offentliga sektorn vill stödja en idéburen organisations allmänna arbete?

Då passar organisationsbidrag* bättre. 

Har den offentliga sektorn svårt att hitta rätt finansieringsform för en verksamhet som bedrivs av idéburen sektor som inte behöver upphandlas men inte heller hamnar inom ramen för organisationsstöd?

Undersök om IOP är möjligt.

Arbetar en idéburen organisation nära den offentliga sektorn med att utveckla en avgränsad verksamhet som organisationen har tagit initiativ till?

Här kan IOP passa.

* Läs mer om organisationsbidrag här.

Senast ändrad: 2019-03-26 14:19