Frånvaroanmälan till hemkommunen

Fristående skolor ska anmäla till Malmö stad om en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts på skolan.

När en huvudman har fått kännedom om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts på skolan ska huvudmannen snarast lämna uppgifter om detta till hemkommunen (7 kap. 22 § skollagen).

Anmälan om betydande frånvaro

Arbete med att ta fram en uppdaterad anmälningsblankett pågår. Tillsvidare sker anmälan antingen via tidigare blankett ”Anmälan om betydande frånvaro för elev” eller via separat fritext med rektors underskrift.

Ifylld anmälan skickas av sekretesskäl per post till:


Grundskoleförvaltningen
Malmö stad
Registrator
205 80 Malmö

Senast ändrad: 2019-06-10 13:10