Publicerad 24 januari 2020

24 januari 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Om elev på fristående grundskola har betydande frånvaro

Enligt skollagen (7 kap. 22 §) ska fristående skolor anmäla till Malmö stad om en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts på skolan. Om skolan inte kan komma fram till en lösning på problemet kan Malmö stad fatta beslut om vitesföreläggande.

När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en fristående skola ska skolan snarast meddela elevens hemkommun, i det här fallet Malmö stad. Enligt skollagen gäller den här anmälan till hemkommunen även om eleven utan giltig orsak är frånvarande i betydande utsträckning från undervisningen.

När ska skolan anmäla betydande frånvaro?

Det finns i lagstiftning och praxis ingen klar definition av vad frånvaro i betydande utsträckning innebär. Skolan gör en individuell bedömning i varje enskilt fall om när anmälan ska göras.

Dock har skolan ett långtgående ansvar för att arbeta och vidta åtgärder med målet att få elever att komma till skolan. Skolan och vårdnadshavare har ett delat ansvar för att se till att en elevs skolplikt fullgörs.

Vitesföreläggande vid frånvaro

Vite är den allra yttersta åtgärden vid frånvaro (7 kap. 23 § skollagen). Malmö stad kan fatta beslut om vitesföreläggande, vilket innebär en slags varning. Om vårdnadshavarna inte efterlever det som beskrivs i vitesföreläggandet så kan Malmö stad ansöka om utdömande av vitet hos förvaltningsdomstol.

Det är alltså Malmö stad och inte skolan som ansöker om utdömande av vitet hos förvaltningsdomstol.

Viktigt att skolan för dokumentation i ärendet

Vitesföreläggande fattas endast om det är tydligt att skolan har uttömt alla sina möjligheter att åstadkomma en lösning för att få eleven till skolan på frivillig väg. Därför behöver skolan kunna hänvisa till noggrann dokumentation i ärendet. Det måste vara tydligt att orsaken till att eleven inte fullgör sin skolplikt är att vårdnadshavaren brustit i att fullgöra sina skyldigheter att få eleven till skolan.

Läs fördjupad information om vad som krävs av skolan för att initiera ett ärende om vitesföreläggande. (pdf, 116.2 kB)