Övergång för elev

Skolan är skyldig att lämna över pedagogiska uppgifter om elev vid skolbyte, enligt skollagen. Detta mot bakgrund av att extra anpassningar och särskilt stöd visat sig dröja på den nya skolan, med konsekvenser för eleverna. De elever som redan har svår livssituation, har mycket frånvaro och stort behov av stöd behöver få en snabb och bra överlämning.

Malmö stad har tagit fram blanketter för överlämning av pedagogisk information i samband med elevers övergångar. Dessa är fria för fristående skolor att använda och finns att hämta på länkarna nedan.

Den avlämnande skolan ska bedöma vad som ska lämnas över, med utgångspunkt i vad eleven behöver för sin fortsatta skolgång. Det skulle kunna innebära att skolan kan lämna över information som föräldrarna inte vill att de ska överlämna.

I förarbetet till lagändringen resoneras om vikten av kommunikation med hemmet. Avsikten är att föräldrar inte ska känna sig överkörda. I de fall den överlämnande skolan inte är överens med föräldrarna om vilka uppgifter som ska överlämnas, ska skolan göra en omprövning av sin egen bedömning. Först därefter kan skolan gå vidare. Dock ger lagen mandat till skolan att slutgiltigt bestämma om även information ska lämnas vidare som föräldrarna inte vill att den nya skolan ska få ta del av.

Begrepp

Avlämnande skola = den skola som eleven lämnar/slutar.
Mottagande skola = den skola som eleven flyttar till.

Rekommendation till vårdnadshavare

Ett skolbyte i samband med terminsstart skapar bättre kontinuitet i elevens lärande än om eleven byter mitt under terminen. Om detta inte är möjligt, rekommenderas att skolbyte sker vid lov (höst-, sport- eller påsklov).

Senast ändrad: 2019-04-18 11:19