Elisedal

Området är beläget öster om Elisedal och norr om Jägersrovägen. Berört område ägs av Malmö stad och består i huvudsak av jordbruksmark.

Avsikten är att ställa i ordning området för en moské och nya företagsetableringar. Området är indelat in i två detaljplaner.
Planerad byggstart: 2010/2011

Svågertorps industriområde

Markägare:
Planläge:
Ändamål:
Minsta tomtstorlek:

Malmö stad
fastställd
småindustri, kontor

Priserna är beroende på läget inom detaljplaneområdet och den
byggrätt som detaljplanen medger. Tillägg för reklamlägen kan förekomma. Reduktion av priset  kan ske då markanvändningen är begränsad eller extraordinära grundförbättringsåtgärder erfordras.

Priserna är inklusive förrättningskostnader men exklusive anslutnings-
och bygglovsavgifter samt i förekommande fall planavgifter.

Etableringar inom området

Einar Willumsen AB
Islam Ahmadiya Församling
Imsa Group

Senast ändrad: 2020-10-15 10:48