Publicerad 24 mars 2019

24 mars 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Lagar om avfall

Bestämmelser om avfallshantering finns framför allt i miljöbalken, avfallsförordningen och Malmö stads lokala riktlinjer. Som företagare är du skyldig att känna till vilka lagar och regler som gäller.

Lokala miljöföreskrifter för Malmö

Malmö stad har en renhållningsordning som bland annat innehåller regler för återvinning av frityrolja, matolja och andra fettrester som kan uppkomma i restaurangverksamheter.

Malmö stads riktlinjer

Miljöbalken

Regler om avfallshantering hittar du främst i miljöbalkens 15 kapitel. Företag ska enligt miljöbalken ha så lite avfall som möjligt och det mesta ska tillbaka till kretsloppet. Enligt miljöbalkens hänsynsregler (kapitel 2) ska alla som bedriver en verksamhet, eller som vidtar en åtgärd, hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att:

  1. minska mängden avfall.
  2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter.
  3. minska de negativa effekterna av avfall.
  4. återvinna avfall.

Miljöbalken (1998:808) - riksdagen.se

Avfallsförordningen

Avfallsförordingen innnehåller information om:

  • hur du ska ta hand om ditt avfall.
  • vad som är farligt avfall och vilka egenskaper det är som gör att avfall ska klassas som just farligt.
  • vad som gäller vid transport av avfall
  • olika avfallskoder som allt avfall klassas med. Avfallskoderna finns i avfallsförordningens bilaga 2.

Avfallsförordning (2011:927) - riksdagen.se

Producentansvar

Producentansvaret innebär att producenterna, inom de områden där producentansvar råder, ansvarar för att samla in och ta omhand gamla produkter. På naturvårdsverkets hemsidan kan du läsa mer om producentansvar och vilka produkgrupper som omfattas.

Naturvårdsverkets föreskrifter

Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Naturvårdsverket vägleder myndigheter och verksamhetsutövare i tillämpningen av miljöbalken.

På deras hemsida hittar du information om EU-direktiv, Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd, handböcker med mera

Naturvårdsverkets rättsinformation

Fler förordningar och lagar

På riksdagen.se kan du söka upp förordningar och lagar som finns kring avfall och återvinning.

Sök dokument och lagar - riksdagen.se