Publicerad 7 januari 2020

7 januari 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Bra att veta innan du startar miljöfarlig verksamhet

Du som ska starta miljöfarlig verksamhet behöver söka tillstånd eller göra en anmälan av din verksamhet. Ansökan/anmälan måste göras innan du börjar anlägga, bygga eller driva verksamheten.

Miljöfarliga verksamheter är verksamheter som omfattar användning av mark, byggnad eller anläggning som medför eller kan medföra

  • utsläpp i mark eller vatten (ytvatten eller grundvatten)
  • föroreningar av mark, luft eller vatten
  • olägenhet för omgivningen av annat slag, exempelvis buller, ljus, strålning eller lukt.

Exempel på miljöfarliga verksamheter är

A-, B-, C- eller U-verksamhet?

Indelningen i A-, B-, C- eller U-verksamhet bygger på verksamhetens storlek och hur miljöstörande verksamheten bedöms vara enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

A- och B-verksamheter = tillståndspliktiga

C-verksamheter = anmälningspliktiga

Alla övriga verksamheter, som inte anses som miljöfarliga, klassas som U-verksamheter.

Vilka verksamheter som är A, B eller C listas i miljöprövningsförordningen (2013:251). Om du är osäker på vilken klassning er verksamhet har kan du kontakta miljöförvaltningen.

Miljöbalkens bestämmelser gäller dock för alla verksamheter och inte bara för de som är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Tillsyn på miljöfarlig verksamhet

Miljöförvaltningen har rätt att göra tillsyn på verksamheter som är miljöfarliga (till exempel fordonsverkstäder och fordonstvättar, som inte är anmälningspliktiga).

Obligatorisk egenkontroll

Du som bedriven en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet måste ha ett skriftligt egenkontrollsprogram. Det är genom att arbeta med egenkontroll som du säkerställer att du inte bryter mot miljölagstiftning och myndighetsbeslut. Mer information om egenkontroll.