Resultat för medarbetarenkäten 2018

Malmö stad genomför årligen en gemensam medarbetarenkät. Syftet är att ge underlag för utveckling och styrning av verksamheten. Resultatet för 2018 års medarbetarenkät visar ett totalindex 78. 78 procent svarade på enkäten.

Vad visar resultatet?

Resultatet och analysen består av tre områden (eller delindex): motivation, ledarskap och styrning. Tillsammans skapar de ett totalindex (HME* Total). Inom de tre områdena kan resultatet sträcka sig från 0 till 100, målet är att nå en så hög nivå som möjligt.

Malmö stads totalindex 2018 hamnade på 78. Det kan jämföras med 79 förra året; det har alltså skett en liten försämring på totalen. Totalindex i genomsnitt för Sveriges kommuner var 79 förra året.

Meningsfullt arbete

Den fråga som fick högst index är om man tycker att arbetet känns meningsfullt. Indexet var 85, och 54 procent svarade att det stämmer mycket bra.

Det är också många som tycker att de vet vad som förväntas av dem i deras arbete, där 50 procent svarade att det stämmer mycket bra. Många tycker också att de är insatta i arbetsplatsens mål – hela 49 procent svarade att det stämmer mycket bra. Det var samma frågor som fick bäst resultat för Malmö stad förra året.

Uppföljning av mål

Inom området styrning har index har minskat, från 80 till 78. Inom styrningen handlar det framförallt om hur målen följs upp och utvärderas. Uppföljningen av målen fick lägst index även år 2017.

*Vad är HME?
HME står för ”hållbart medarbetarengagemang”. Sveriges kommuner och landsting (SKL) tog 2011 fram nio frågor som mäter medarbetarnas motivation och förutsättningar att kunna göra sitt bästa för organisationen. De mäter också chefernas förmåga att ta tillvara på medarbetarnas engagemang. Svaren på dessa frågor ger ett totalindex för ”hållbart medarbetarengagemang” och tre delindex, ”motivation”, ”ledarskap” och ”styrning”.

Medarbetarengagemang anses vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat, särskilt i personaltäta organisationer som en kommun.

 

Här kan du läsa mer om HME på Sveriges kommuner och landsting webbplats.  

Senast ändrad: 2019-01-15 09:59