Resultat för medarbetarenkäten 2019

Malmö stad årligen en gemensam medarbetarenkät. Syftet är att ge underlag för utveckling och styrning av verksamheten. Resultatet för 2019 års medarbetarenkät visar ett totalindex på 79.

Totalt svarade 81 % på enkäten, en ökning jämfört med 2018 då svarsfrekvensen var 78 %.

Detta visar resultatet

Resultatet och analysen består av tre områden (eller delindex); motivation, ledarskap och styrning. Tillsammans skapar de ett totalindex (HME* Total). Resultatet inom de olika områdena kan sträcka sig från 0 till 100, och resultatet beskriver förutsättningarna inom respektive område. Inom alla områden är målet att nå en så hög nivå som möjligt.

Malmö stads totalindex för 2019 hamnade på 79. Det kan jämföras med 78 förra året. Det har därmed skett en liten förbättring på totalen, och då främst inom delindex ledarskap. Se resultat för respektive delindex nedan. Index för 2018 inom parentes.

  • Delindex motivation: 78 (78)
  • Delindex ledarskap: 79 (77)
  • Delindex styrning: 79 (78)

Totalindex för Sveriges kommuner för 2019 är 79.

Medarbetare tycker att deras arbete känns meningsfullt

Den fråga som fick högst index är om man tycker att sitt arbete känns meningsfullt, där indexet var 85, 53 % svarade att det stämmer mycket bra. Det är också många som tycker att de vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 51 % svarade att det stämmer mycket bra.

Många tycker de är insatta i arbetsplatsen mål

Resultatet visar att en stor andel tycker att deras närmsta chef visar förtroende för dem som medarbetare, 50 % anser att det stämmer mycket bra. Många tycker också att de är insatta i arbetsplatsens mål, 48 % svarade att det stämmer mycket bra.

Uppföljning av mål

Uppföljning av målen är den fråga med lägst index, nämligen 70. Här svarar 26 % att det stämmer mycket bra, att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. Index för samma fråga 2018 var 69.

*Vad är HME?
HME står för ”hållbart medarbetarengagemang”. Sveriges kommuner och landsting (SKL) tog 2011 fram nio frågor som mäter medarbetarnas motivation och förutsättningar att kunna göra sitt bästa för organisationen. De mäter också chefernas förmåga att ta tillvara på medarbetarnas engagemang. Svaren på dessa frågor ger ett totalindex för ”hållbart medarbetarengagemang” och tre delindex, ”motivation”, ”ledarskap” och ”styrning”.

Medarbetarengagemang anses vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat, särskilt i personaltäta organisationer som en kommun.

 

Här kan du läsa mer om HME på Sveriges kommuner och landsting webbplats.  

Senast ändrad: 2019-11-28 19:39