Förmåner som medarbetare

Som medarbetare i Malmö stad har du möjlighet till ett antal förmåner. Vi följer det gemensamma kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) och har nära samverkan med de fackliga organisationerna.

Balans i livet

Vi är måna om att våra medarbetare har en bra balans i livet mellan arbete och privatliv.

Semester

Som medarbetare i Malmö stad har du minst 25 semesterdagar. När du fyllt 40 får du 31 dagar. När du fyller 50 år får du 32 dagar, alltså drygt sex veckors semester.

Växling av semesterdagstillägg till semesterdagar

Som medarbetare i Malmö stad har du möjlighet att ansöka om att växla ditt semesterdagstillägget mot fler semesterdagar. Antalet extra
semesterdagar är 5 eller 6 beroende på hur många ordinarie semesterdagar du har.

Föräldraledighet

Som medarbetare i Malmö stad har du möjlighet att vara helt tjänstledig till dess att barnet fyllt tre år. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare tid beviljas.

Du har möjlighet att förkorta din arbetstid med maximalt en fjärdedel av heltid intill utgången av det skolår då barnet fyller 12 år.

Tillägg till föräldraförsäkringen

Om du har varit anställd minst ett år i Malmö stad innan din föräldraledighet påbörjas får du under viss period av ledigheten föräldrapenningtillägg. Detta motsvarar 10% av lönebortfallet.

Om du har en lön som överstiger 83,33 procent av prisbasbeloppet och varit sammanhängande anställd hos en offentlig arbetsgivare under minst 180 dagar före du påbörjar din föräldraledighet, kompenseras ditt inkomstbortfall till viss del av en extra ersättning utöver den ersättning du får från Försäkringskassan.

Flexibel arbetstid

I flera av Malmö stads verksamheter tillämpas flexibel arbetstid, vilket innebär att du som medarbetare har möjlighet att själv påverka din arbetstid inom givna ramar med hänsyn till verksamhetens krav och behov.

Pension

Utöver den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten har du som medarbetare i Malmö stad även en tjänstepension/avtalspension. Du bestämmer själv hur en viss del av pensionen ska förvaltas.

Löneväxling till pension

Som tillsvidareanställd i Malmö stad kan du ha möjlighet att löneväxla till pension. Löneväxlingen sker genom att du som anställd avstår ett överenskommet belopp av din lön varje månad. Beloppet dras från bruttolönen och betalas till den pensionsförsäkring som du valt för din tjänstepension.

Din hälsa

Friskvårdsbidrag

Flertalet av Malmö stads förvaltningar erbjuder sina medarbetare ett friskvårdsbidrag som ersätter en del av dina kostnader för motions- och friskvårdsaktiviteter på fritiden, upp till ett maxbelopp. Du som medarbetare har också möjlighet till rabatterade priser hos vissa friskvårdsaktörer i Malmö.

Rökfri arbetstid

I Malmö stad vill vi bevara och förbättra hälsan hos våra medarbetare, bland annat genom att skapa rökfria miljöer och ge goda förutsättningar för minskad rökning. Vi har därför inlett samtal om att inför rökfri arbetstid för kommunens samtliga medarbetare. Redan idag har ett antal av våra förvaltningar rökfri arbetstid för sina medarbetare.

Blodgivning på arbetstid

Som medarbetare i Malmö stad har du möjlighet att lämna blod på arbetstid utan löneavdrag.

Sjuklön

Skulle du bli sjuk får du sjuklön upp till 14 dagar. Därefter får du ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

Sjukförsäkring

Medarbetare i Malmö stad är försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall genom AFA Försäkring.

Företagshälsovården

Malmö stads förvaltningar har upphandlad företagshälsovård som arbetar både förebyggande och rehabiliterande för att medarbetarnas hälsa och kommunens arbetsmiljöer ska vara så bra som möjligt. Avtalen avseende företagshälsovård skiljer sig åt mellan förvaltningarna i Malmö stad.

Senast ändrad: 2019-07-19 11:14