Frågor och svar

Här hittar du våra vanligaste frågor och svar om att ta emot en praktikant genom Ung i sommar. Hittar du inte det du söker så får du gärna kontakta oss vardagar på 040-34 23 23,
eller ungisommar@malmo.se.

Välkomna en praktikant?

1. Vad innebär praktik och vad krävs av min arbetsplats?

2. Jag vill ta emot praktikanter.

3. Hur söker ungdomarna till Ung i sommar?

4. Kan jag själv bestämma vem som ska praktisera hos mig?

5. Vad innebär "Överenskommelse för arbetsplatser 2019" för min arbetsplats?

6. Vilka är de olika praktikområdena?

7. När är praktikperioderna?

8. Får praktikanten praktisera två perioder?

9. Hur många timmar per dag får praktikanten praktisera?

När anmälan är inskickad

10. Vad händer när Ung i sommar fått in "Överenskommelse för arbetsplatser 2020"?

11. Hur fördelas praktikplatserna?

12. Hur får jag reda på vem som ska praktisera hos mig?

13. Hur förbereder jag mig inför praktikstart?

14. Finns det något praktikanten inte får lov att göra på arbetsplatsen?

Under praktikens gång

15. Får praktikanten lov att praktisera på kvällar eller helger?

16. Vad gäller på midsommarafton?

17. Vad gör vi på arbetsplatsen om vi vill avbryta praktiken?

18. Är praktikanten försäkrad?

19. Hur gör jag om praktikanten blir sjuk?

20. Vad ska jag göra om praktikanten skadar sig?

21. Hur gör jag om praktikanten vill vara ledig?

Praktikantens ersättning

22. Hur mycket får praktikanten i praktikersättning?

23. När får praktikanten den första utbetalningen?

24. Hur betalas ersättningen ut?

25. Ska praktikanten betala skatt på sin ersättning?

26. Kan praktikanten få ersättning för resor?

Svar:

1. Vad innebär praktik och vad krävs av min arbetsplats?

Att ta emot en praktikant genom Ung i sommar innebär att välkomna en ungdom som under handledning ska få erfarenhet och inblick i arbetslivet. Praktiken är fördelad på två perioder om 4 veckor.

Praktikuppgifterna ska anpassas efter praktikantens ålder. Praktikanten får inte ersätta befintlig personal och får inte heller lämnas ansvarig för någon del av verksamheten. Arbetsplatsen kan inte kräva några särskilda förkunskaper av praktikanten. Praktikanten ska självklart visa intresse och passa tider.

2. Jag vill ta emot praktikanter!

Har du inte fått ett avtal skickat till din arbetsplats så kan du fylla i en intresseanmälan. Vi kommer sedan att kontakta dig för mer information. En intresseanmälan är inte bindande.

3. Hur söker ungdomarna till Ung i sommar?

Ungdomarna ansöker via vår hemsida. Ansökan är öppen under perioden 20 februari - 20 mars. Det är bara de som ansöker under denna period som har möjlighet att lottas till en praktikplats. I år kan ungdomar födda 2001-2004 och som är folkbokförda i Malmö söka.

4. Kan jag själv bestämma vem som ska praktisera hos mig?

Nej. Ung i Sommar lottar alltid praktikanten till en praktikplats utifrån de val som praktikanten har gjort i sin ansökan (period, stadsområde, praktikområde).

5. Vad innebär "Överenskommelse för arbetsplatser 2020" för just min arbetsplats?

Överenskommelse för arbetsplatser 2019 är Ung i sommars formella anmälan om praktikplatser. Överenskommelsen är mellan din arbetsplats och Ung i sommar. Det står bl.a. att:

 • Arbetsplatser som tar emot praktikanter ansvarar för att arbetsmiljölagens regler om systematiskt arbetsmiljöarbete följs, samt att eventuellt förhandla praktikplatserna med facket.
 • Arbetsplatsen tar även på sig att sköta administrationen kring praktiken (timrapportering och praktikintyg).
 • Ung i sommar har rätt att avbryta praktiken om arbetsplatsen inte uppfyller sina åtaganden.  
 • Ung i sommar ska vara tillgängliga med stöd och service till din arbetsplats före, under och efter praktiken.

6. Vilka är de olika praktikområdena?

Arbetsplatserna sorteras in under sju olika praktikområden som praktikanterna kan välja intresseområde utifrån. Dessa är:

Barn & Unga:  Du tar hand om barn på en förskola eller på ett fritidshem. Deltar i lek, aktiviteter och hjälper till vid måltider.

Butik:  Hjälper till inom butik, bemöter kunder och packar upp varor. Kan vara allt från livsmedelsbutik till klädbutik.

Förening & Fritid: Du hjälper till som ledare vid olika aktiviteter för barn och unga inom föreningar, sport eller annan social verksamhet. 

Kultur & Media: Samla in information, idéer, skriva texter, spela teater, spela musik eller vara med och genomföra arrangemang.

Trädgård & Underhåll: Praktik inom vaktmästeri, verkstad eller trädgårdsskötsel. Du hjälper till med målning, städning och rensa rabatter.

Vård & Omsorg : Praktik inom daglig verksamhet, hemtjänst eller på vårdboende.  Socialt aktiv praktik då du hjälper de äldre med läsning,  vid måltider och tar dem på promenader.

Sommarlovsentreprenörerna
På den här platsen blir du din egen chef i sommar! Du kommer att lära dig allt du behöver för att lyckas med ett eget sommarföretag. Med hjälp av inspiration, workshops, coaching av riktig entreprenör och säljträning får du starta upp ditt eget företag under praktikperioden.

7. När är praktikperioderna 2020?

 • Period 1, 15 juni- 10 juli.
 • Period 2, 13 juli - 7 augusti

8. Får praktikanten praktisera två perioder?

Nej. Praktikanten får bara praktisera en period á fyra veckor max 120 h.
Praktikanterna får också denna information. Tid över 120 h utbetalas ej.

Det är många ungdomar som vill praktisera och det är viktigt att så många som möjligt får en chans. Praktiserar ungdomen två perioder kommer ersättning bara att betalas ut för en period.

9. Hur många timmar  per dag får praktikanten praktisera?

Alla praktiserar max sex timmar om dagen, oavsett ålder. Praktiserar man minst 5 timmar/dag måste man ha en halvtimmes lunchrast!
För att praktikanten ska få betalt för 6 timmars praktik måste hen alltså vara på praktikplatsen 6,5 timmar. Den totalt praktiserade tiden får aldrig överstiga 120 timmar på 4 veckor. 

När ni fyller i timrapporten för praktikanten, glöm inte att fylla i en halvtimmes lunch, annars blir det avdrag på praktikantens timmar.

Den som är under 18 år får (enligt AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö) inte ha någon annan sysselsättning såsom praktik, arbete eller utbildning, som utgör en arbetsvecka på mer än 40 timmar.

10. Vad händer när Ung i sommar fått in "Överenskommelse för arbetsplatser 2020"?

När vi har fått in en överenskommelse från din arbetsplats gör vi en bedömning utifrån uppsatta kriterier om det antal praktikanter som arbetsplatsen kan ta emot. 

I de allra flesta fall får man det antal praktikanter man önskar. När detta är gjort läggs platserna in i vårt datasystem och platserna lottas sedan ut.

När lottningen är klar skickar vi en lista med namn på de ungdomar som har lottats och tackat ja till din arbetsplats.

Vi uppmanar ungdomen att kontakta er, men ni får gärna söka kontakt med ungdomen för att exempelvis gå igenom att hen ska ha oömma kläder, ta med matlåda, praktiktider, hur hen tar sig till praktikplatsen o.s.v.

11. Hur fördelas praktikplatserna?

När ansökan har stängt (20 mars) påbörjas arbetet med att lotta ihop  praktikanter och praktikplatser. Lottningen sker genom ett datasystem som fördelar platserna utifrån de 3 val som ungdomarna har gjort i sin ansökan (period, stadsområde och praktikområde).

12. Hur får jag reda på vem som ska praktisera hos mig?

När vi har fått svar från praktikanterna (i maj) skickar vi ett brev till din arbetsplats med namn och kontaktuppgifter till de ungdomar som ska praktisera hos er.

Om uppdateringar sker på listan så kommer vi att skicka ut dessa till er.

13. Hur förbereder jag mig inför praktikstart?

Din arbetsplats kommer att få broschyren Handledarguide. I denna broschyr står bland annat:

 • Att ni bör tänka igenom arbetsuppgifter till praktikanten.
 • Tänka igenom vad ni ska ta upp vid introduktionen första dagen. 
 • Behöver praktikanten arbetskläder?
 • Ska hen ta med sig lunch själv?
  Osv.

14. Finns det något som praktikanten inte får lov att göra på arbetsplatsen?

Det finns arbetsuppgifter som ungdomar som är under 18 år inte får lov att utföra. Kolla upp vad som gäller inom ditt arbetsområde.

Ung i sommars och Malmö stads riktlinjer för vad praktikanterna inte får göra är följande:

 • Praktikanten får aldrig ersätta befintlig personal.
 • Praktikanten får inte göra eget arbete utan handledare i närheten.
 • Praktikanten får inte sälja alkohol.
 • Praktikanten får inte lämnas ensam i en kassa.
 • Praktikanten får inte köra bil.

Praktikanten har precis som alla andra på arbetsplatsen rätt till en bra arbetsmiljö. Det innebär att arbetsmiljön måste uppfylla grundkraven ur arbetsmiljösynpunkt vad gäller arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen.

Det är viktigt att praktikanten får en genomgång av hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt och även att ni går igenom vad praktikanten inte får göra.

Mer information om praktikantens arbetsmiljö och arbetsuppgifter, extern webbplats

15. Får praktikanten lov att praktisera på kvällar eller helger?

Nej! Praktiken ska vara på dagtid, någon gång mellan 06:00—20:00, måndag-fredag. Ingen extra ersättning utbetalas för praktik på obekväm arbetstid och inte heller någon semesterersättning.

16. Vad gäller på Midsommarafton?

Midsommarafton är en helgdag. Har din arbetsplats stängt så får praktikanten också vara ledig. Har din arbetsplats öppet får du komma överens med praktikanten om eventuell ledighet.

Om praktikanten är ledig kan hen eventuellt förlänga praktikperioden med en dag, förutsatt att det funkar för er verksamhet. Hen kan också ta igen tiden genom att praktisera en timme extra under 6 dagar, dock inte på helgen eller efter klockan 20:00 på vardagarna.

Tänk på att praktikanten aldrig får praktisera mer än 120 timmar! Ersättning för obekväm arbetstid utgår inte till den som väljer att praktisera på midsommarafton.

17. Vad gör vi på arbetsplatsen om vi vill avbryta praktiken?

En arbetsplats kan kräva av praktikanten att hen aktivt deltar i verksamheten, passar tider samt meddelar arbetsplatsen vid sjukdom/förhinder. Om praktikanten inte uppfyller dessa krav eller på annat sätt missköter sin praktik har arbetsplatsen rätt att i samråd med Ung i sommar avbryta praktiken.

Kontakta oss alltid först!

Klargör redan från början vad ni har för förväntningar på varandra och vad som gäller på just din arbetsplats. Ligger en praktikant i riskzonen för ett avbrott så tydliggör detta för praktikanten och vad det beror på. 

18. Är praktikanten försäkrad?

Praktikanterna omfattas av Malmö stads olycksfallsförsäkring och din arbetsplats omfattas av ansvarsförsäkring.

19. Hur gör jag om praktikanten blir sjuk?

Om praktikanten blir sjuk ska hen tala om det för sin handledare direkt.

Ingen sjuklön utbetalas eftersom det handlar om praktik och inte arbete.

20. Vad ska jag göra om praktikanten skadar sig?

Informera praktikanten om att uppsöka läkare/tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan. OBS! Meddela att alla kvitton måste sparas. Behövs sjuktransport till/från behandling måste läkare styrka detta med intyg innan transport beställs.

Rapportera händelsen till Ung i sommar eftersom det är arbetsgivaren (det vill säga Ung i sommar) som ska göra en anmälan om arbetsskada/tillbud.

21. Hur gör jag om praktikanten vill vara ledig?

Det är upp till handledaren att godkänna ledighet. Rapportera på timlistan att ungdomen har varit ledig. Praktikanten kan ta igen dagar hen har varit ledig genom att förlänga praktiken, så länge din arbetsplats godkänner det. Det är ingen rättighet att få praktisera in förlorad tid utan det beror på arbetsplatsens möjligheter.

22. Hur mycket får praktikanten i praktikersättning?

 • Född 2001 - 69 kr/timme
 • Född 2002 - 64 kr/timme
 • Född 2003 - 58 kr/timme
 • Född 2004 - 56 kr/timme

23. När får praktikanten den första utbetalningen?

För att en utbetalning ska kunna göras måste Överenskommelse om praktik och en timlista ha kommit in till oss minst 14 dagar innan utbetalningsdatum.

24. Hur betalas ersättningen ut?

Utbetalning sker via Swedbank. Har praktikanten ett konto på Swedbank betalas ersättningen automatiskt ut på det. Det är ändå bra om praktikanten meddelar banken att hen väntar på en utbetalning. Har praktikanten ett konto i en annan bank måste hen kontakta sin bank och meddela att hen väntar en utbetalning från Malmö stad, Swedbank. Om praktikanten inte har ett bankkonto betalas ersättningen ut på en utbetalningsavi som kommer hem i brevlådan. Det är viktigt att praktikanten har angett rätt adress till oss för att avin ska komma fram.

Praktikanten kan inte få sin ersättning utbetald på någon annans konto än sitt eget, inte heller på någon av sina föräldrars konto.

För att kunna hämta ut ersättningen på utbetalningsavi behöver praktikanten ha en giltig legitimation. Det är ungdomens eget ansvar att ordna en legitimation. Ansökan om legitimation görs hos Polisen, Skatteverket eller hos banken. 

25. Ska praktikanten betala skatt på sin ersättning?

De som praktiserar genom Ung i sommar betalar ingen skatt på sin ersättning, om de inte har andra inkomster som tillsammans överstiger över 20 008 kr. För att inga avdrag ska göras måste blanketten Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag (blanketten har skickats hem till ungdomen) skickas in till Ung i Sommar. Om inte intyget skickas in dras ca 30 % från ersättningen. Om Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag inte skickats in får ungdomen tillbaka den skatt som betalats in vid nästa års skatteåterbäring.

Om skatteintyget skickas in efter att en timlista redan är registrerad på lönekontoret och skatten dragits, kommer dessa pengar att återbetalas nästkommande huvudutbetalning.

För de ungdomar som ska jämka, d.v.s. de som kommer att ha inkomster som överstiger 20 008 kr under året, måste blanketten Ansökan - Ändrad beräkning fyllas i och lämnas in. 

26. Kan praktikanten få ersättning för resor?

Nej, det finns ingen möjlighet att få ersättning för resor från Ung i sommar, även om det är långt till praktikplatsen.  

Senast ändrad: 2020-01-14 16:07