Överenskommelse för arbetsplatser 2020

Fyll i formuläret och skicka in till oss. Du kommer få en bekräftelse via mejl.

Information om hur vi hanterar personuppgifter i Malmö stad

Vi arbetar inom * (obligatorisk)
Vi arbetar inom
Om du arbetar inom offentlig verksamhet skriver du förvaltningens namn, annars skriver du organisationsnumret.

Vi har kollektivavtal * (obligatorisk)
Vi har kollektivavtalVälj ett praktikområde som stämmer bäst in på er verksamhet * (obligatorisk)
Välj ett praktikområde som stämmer bäst in på er verksamhet

Vi kan ta emot praktikanter i perioderna
Vi kan ta emot praktikanter i perioderna

Ange hur många praktikanter ni kan ta emot under perioden. Ange också hur många av varje åldersspann ni kan ta emot, exempelvis: "Period 1: 13–15 år: två praktikanter, 16–19 år: tre praktikanter.


Skriv vilken tid på dygnet praktikanten eller praktikanterna kommer arbeta. OBS! Endast mellan kl. 06.00–20.00, max 6timmar/dag!(tot. 6,5 h = inkl. 30 min lunch) Ingen praktik på helger.

Om du fyller i den här rutan, skriv ändå arbetsplatsens namn längst upp i formuläret så vi vet vem som skickar in detta.
Åtaganden
Läs igenom och kryssa i att du har förstått:
Värdegrund * (obligatorisk)
Alla ska erbjudas samma möjligheter oavsett anställningsform, kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet,religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck.
Värdegrund

Rutiner * (obligatorisk)
Arbetsplatsen ska följa de rutiner som finns uppsatta för Ung i Sommars verksamhet för sommarpraktik: 1. Utse handledare som har tillräckliga kunskaper och tid för uppdraget. 2. Genomföra introduktion och riskbedömning. 3. Tillföra meningsfulla praktikuppgifter. 4. Administrera timrapportering.
Rutiner

Arbetsmiljölagen * (obligatorisk)
Arbetsplatsen ska följa arbetsmiljölagens regler om systematiskt arbetsmiljöarbete, bland annat se till att arbetet är säkert för praktikanten: 1. Inte lämna praktikanten ensam. 2. Utreda ev. olycksfall, tillbud och ohälsa samt meddela detta till Ung i sommar.
Arbetsmiljölagen

Kollektivavtal * (obligatorisk)
En arbetsplats med kollektivavtal förhandlar sina praktikplatser på egen hand. I de fall arbetsplatsen saknar kollektivavtal ligger bedömningen på Ung i sommar. Om fler praktikplatser erbjuds än vad Ung i sommar kan anse motiverat, förbehåller sig Ung i sommar rätten att avgöra antal.
Kollektivavtal

Rättigheter och skyldigheter * (obligatorisk)
En arbetsplats har rätt att kräva av praktikanten att hen deltar aktivt i verksamheten, passar tider samt meddelararbetsplatsen vid sjukdom eller andra förhinder. Om praktikanten inte uppfyller dessa förväntningar eller på annat sätt missköter sin praktik har arbetsplatsen rätt att avbryta praktiken i samråd med Ung i sommar.
Rättigheter och skyldigheter

Ung i sommars befogenheter * (obligatorisk)
Ung i sommar har rätt att avbryta praktiken om arbetsplatsen inte uppfyller ovanstående åtaganden enligt författning och Malmö stads riktlinjer och värdegrunder. 1. Ung i sommar ska ge stöd och service till de arbetsplatser som tar emot praktikanter.2. Verksamheterna som deltar i Ung i sommars sommarpraktik omfattas av Malmö stads ansvarsförsäkring. 3. Praktikanterna får ersättning och är olycksfallsförsäkrade genom Malmö stad.
Ung i sommars befogenheter

Senast ändrad: 2019-08-14 13:24