Publicerad 22 mars 2019

22 mars 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Principer för medborgarförslag

Följande principer gäller när du ska lämna in ett medborgarförslag till Malmö stad.

1. Endast privatpersoner boende i Malmö kommun har rätt att lämna in medborgarförslag till de olika nämnderna.

2. Det skall inte krävas att den som lämnar förslag uppnått en viss ålder.

3. Förslaget kan lämnas av en enskild person, eller gemensamt av flera personer. Föreningar, företag och andra organisationer kan inte lämna medborgarförslag.

4. Förslaget ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknat men kan även insändas elektroniskt. Förslaget skall innehålla uppgifter om namn, adress och telefonnummer. Förslaget ska lämnas på blankett som tillhandahålls på nämndens kansli samt på Malmö stads hemsida.

5. Förslaget lämnas in till nämndens kansli eller via e-post. Förvaltningen ska vid behov hjälpa den enskilde vid upprättandet av förslaget.

6. Medborgarförslaget kan gälla alla ämnen som ligger inom ramen för den kommunala kompetensen och som de olika nämnderna ansvarar för.

7. Förslaget får inte avse myndighetsutövning mot enskild eller personärende.

8. Förslaget bör utmynna i någon form av konkret beslutsförslag.

9. Olika ämnen bör inte tas upp i ett och samma medborgarförslag.

10. Ett medborgarförslag skall behandlas politiskt. Det kan ske genom hela nämnden eller av ett utskott eller enskild förtroendeman med delegerad beslutanderätt. I övrigt är det berörd nämnd som närmare bestämmer formerna för beredningen av förslaget.

11. Förslagsgivaren skall få besked om att hans eller hennes förslag inkommit till nämnden och även få information om den fortsatta berednings- och beslutsprocessen.

12. Efter nämndens bestämmande ges förslagsgivaren möjlighet att vid, eller i samband med, ett sammanträde med nämnden presentera sitt förslag. Förslagsgivaren skall även få möjlighet att i förväg ta del av förvaltningens beslutsförslag till nämnden.

13. Medborgarförslagen behandlas tidsmässigt med hög prioritet.

14. Avser medborgarförslaget frågor som ligger inom en annan nämnds ansvarsområde, ska förslaget översändas till berörd nämnd för politisk bedömning. Denna nämnd delger sedan förslagsställaren sitt beslut.

Principerna för medborgarförslag antogs av kommunfullmäktige 27 april 2017.