FoU-rapporter

FoU-rapporter är Malmö stads rapportserie med krav på hög vetenskaplig kvalitet. Ladda ned och läs!

Publikationerna kvalitetsgranskas i seminarieform med experter antingen från Malmö stad eller inbjudna forskare från universitet och högskolor. Den senaste publicerade skriften presenteras överst.

Uppföljning av implementering av Malmö stads rutiner för handläggning, dokumentation och uppföljning av ärenden som gäller missbruk/beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel (pdf, 1.9 MB). Hajny, M. (2015:1)

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar – en litteraturöversikt (pdf, 814.6 kB). Fäldth, F. och Krantz, O. (2014:1)

I transit – ensamkommande barn berättar. (pdf, 6.4 MB)Malmsten, J. (2012:1)

Att dra gränser — Upplevs etnicitet vara viktigt i arbetet med missbruk och beroende? (pdf, 919.1 kB). Nordling, V. (2011:2).

Utvärdering av Malmös MI-satsning — en implementeringsstudie inom missbruks och beroendevården. (pdf, 1022.6 kB) Laanemets, L & Sjölander J. (2011:1)

FoU Malmö 10 år. Forskning och utveckling inom välfärdsområdet. (pdf, 1.2 MB)Jubileumsskrift. Red. Malmsten, J & Pfannenstill, A. (2010)

Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård (pdf, 2 MB)
Jenny Malmsten (red.) (FoU-rapport 2010:2)

Att organisera eftervård– Lärdomar från Eftervårdsprojektet i Malmö (pdf, 820.9 kB)
Nordling, V. (FoU-rapport 2010:1)

Vikten av mat i hemtjänsten (pdf, 2.6 MB). Stefanovic Andersson, K., Brandt, E., Lindberg, B., Wester, T. och Lintrup, M. (2008:3)

Är hemtjänsten en rosengård? — en intervjustudie om den upplevda kvaliteten inom hemtjänsten (pdf, 4.2 MB). Hansen, L (2008:2)

Havsuttern - ett seniorboende för trygghet och gemenskap (pdf, 1.3 MB)
Ekvall, G. (2008:1)

Drömmen om dagcentralen (pdf, 2 MB)
Omsorgsformer och språk bland utlandsfödda äldre i Malmö.
Magnusson, F., Löfgren, T., Hjelm, K. (2007:2)

Gör vi vad vi vet? Vet vi vad vi gör? (pdf, 1.5 MB)
En litteraturstudie om fallskador bland äldre i eget boende,
Hansen, L. (2007:1)

Gång med framgång. Att förebygga fallskador bland äldre i Malmö (pdf, 5.5 MB)
Rogowski P. (2005:3)

Utan hiss - mera hemtjänst? (pdf, 716.6 kB)
Om sambandet mellan äldre malmöbors nyttjande av hemtjänst och tillgänglighet i boendet,
Ekvall, G. (2005:2)

"Jag förstår inte vad dom säger." (pdf, 538.2 kB)
Äldre invandrare i Malmö berättar om vård och omsorg,
Linné, S. (2005:1)

Mellan balans och gränsdragning. (pdf, 596.2 kB)
Äldreomsorgspersonal resonerar om etniska relationer.
Lill, L. (2004:3)

Kost- och nutritionsrutiner inom äldreomsorgen i Malmö (pdf, 3.1 MB)
Persson, M., Stefanovic-Andersson, K., Ulander, K. (2004:2)

Föreningsaktiviteter för äldre invandrare i Malmö (pdf, 466.1 kB)
Johansson, C. (2004:1)

Särskilda team i hemtjänsten - Bättre än vanlig hemtjänst? (pdf, 1.2 MB)
Åhsberg, E., Ingvad, B., Elmståhl, S., Ohlsson, A. (2003:5)

Kulturanpassad vård i livets slutskede (pdf, 1.5 MB)
Gebru, K. (2003:4)

Rutiner vid medicinsk behovsbedömning (pdf, 484.1 kB)
Kartläggning av distriktssjuksköterskornas erfarenheter i Malmö stads hemsjukvård.
Wallenstein Axelsson, M. (2003:3)

Äldre malmöbors upplevelse av vårdkedjan (pdf, 742 kB)
från slutenvård till vård- och omsorg i hemmet.
Ekvall, G. (2003:2)

Tydlighet i biståndsbeslut (pdf, 377.5 kB)
En granskning av beslut om hjälp i hemmet för äldre i Malmö
Halonen, J. (2003:1)

Anhörigas behov av stöd när de vårdar en äldre närstående i hemmet (pdf, 274.1 kB)
Stoltz, P., Nilsson, R. & Willman, A. (2001:7)

Vården kring äldre människor i livets slut (pdf, 353.5 kB)
Uppfattningar hos personal i en stadsdel i Malmö.
Guedj, G. (2001:6)

Beslut och rutiner för palliativ vård (pdf, 231.3 kB)
Gladoic Kostevski, D. (2001:5)

Äldres smärta och ångest vid livets slut (pdf, 225.9 kB)
Hanner, S. (2001:4)

Om samverkan kring äldre malmöbor vid livets slut (pdf, 385 kB)
Ekvall, G. (2001:3)

Sjukvård och omsorg under sista levnadsåret (pdf, 274.2 kB)
En  registerstudie av utvecklingen i Malmö under 1990-talet.
Östman, O. & Elmståhl, S. (2001:2)

Vård och omsorg samt sjukvård det sista levnadsåret (pdf, 196 kB)
Nilsson, R. (2001:1)

Senast ändrad: 2017-07-03 09:41