Studiebesök Sorgenfri

Sorgenfri är ett av tre utbyggnadsområden i Malmö och är också det äldsta industriområdet i staden. 

Gammalt industriområde

Sorgenfri har 100 år av industrihistoria, här finns många kända och betydelsefulla arbetsplatser. Från stadens sida har det i samband med omvandlingen av Sorgenfri funnits en önskan om att bevara historiska element och byggnader och karaktär som påminner om industrihistorien.

Mycket markföroreningar

Verksamheterna som sedan 1930-talet bedrivits i kv Spårvägen har hanterat drivmedel och smörjoljor på ett för oss idag mycket oansvarigt sätt och hela projektområdet svårt förorenat. Detta har blivit kostsamt för Sorgenfri-omvandlingen, en av Malmö stads dyraste saneringar per kvm med troligtvis de högsta förekomsterna av oljeföroreningar i Malmö. Marksaneringen av kv Spårvägen har också inkluderat en väldigt komplex sanering av marken under Båghallarna.

Är det värt det?

Marken i norra delarna av Sorgenfri, som från början låg i utkanten av staden, har nu ett väldigt centralt läge i Malmö och är värt att utnyttjas bättre. På grund av spridningsrisken måste marken saneras, förr eller senare. Grundvattnet får inte påverkas. Det handlar också om att binda ihop befintliga bostadsområden (östra Sorgenfri, S:t Knut, Rörsjöstaden, Värnhem, Katrinelund). Att fortsätta ha kvar Sorgenfri som industriområde var inte aktuellt i bostadsbristens Malmö.

Hållbarhetsfrågor viktiga

En kvartersnära återvinningscentral, ReTuren, är ett annorlunda grepp om avfallshantering. Ambitionen är att skapa en områdesspecifik, unik funktion för återvinning och avfallshantering som bygger på de boendes behov. Byggnaden ska utformas tillsammans av boende, kommun och övriga aktörer. Men det handlar inte enbart om avfallshantering. Den kvartersnära återvinningscentral som planeras i Sorgenfri ska även ha en social funktion. I området finns s k UWS:er, gemensamma underjordiska behållare för hushållsavfall på gatan istället för sophus på innergårdar. Totalt åtta fraktioner per plats på två platser i området plus restavfallssolitärer utspridda över hela området innebär att det blir max 50 meter till närmaste avfallshantering för de boende. Detta är ett pilotprojekt för VA Syd. Dessutom finns matavfallskvarnar i alla lägenheter, kopplade till matavfallstank med självfall – matavfallet behöver alltså inte pumpas från varje fastighet. Allt utgör en helhetslösning.

Utformning av gaturum

Sorgenfri har tät bebyggelse, tät grönska och små innergårdar. Både Spiggans plats och gatorna i de nya kvarteren får spännbelysning på gator. Spårvägstorget ska fungera som dagvattenhantering

Längs med den ombyggda Industrigatan finns fyra olika biotoper – allén, klippskrevan, djungeln och landsvägen, för en varierad växtlighet. Gångbana, planteringar och cykelbana är tillsammans bredare än körbanan, åtta vs sex meter.

Kulturdrivet område

Kulturen är ”den fjärde dimensionen i stadsutveckling” - att skapa och bibehålla arenor för kulturutövning inom området har ansetts vara viktigt.

Kv Brännaren

Projektering och sanering av Brännaren pågår. För området finns en ny, skyfallssäkrad detaljplan.

Senast ändrad: 2018-04-03 17:00