Om upphandling i Malmö stad

När du lägger anbud i stadens upphandlingar är det några saker som är bra att känna till. Här hittar du information om det som är speciellt för upphandling i Malmö stad.

Inköpspolicy

Vi har en inköpspolicy som gäller för all upphandling och alla inköp.

Alla typer av inköp och alla upphandlingar ska:

  • Utföras med ett holistiskt perspektiv
  • Präglas av effektiva flöden i alla led
  • Säkerställa att EU-direktiv, svensk lag, interna riktlinjer och politiska mål och målområden iakttas.
  • Ge utrymme för innovativa inköpslösningar
  • Genomföras med ett medvetet ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande
  • Vara konkurrensutsatta så att marknadens mångfald tas tillvara
  • Präglas av hög affärsetik
  • Formas med måttfullhet och aktsamhet i fokus

Ramavtal

Inom flertalet områden är det nödvändigt för oss att kunna göra frekventa beställningar utan att upphandling sker inför varje inköp.

Vi har ca 150 kommunövergripande ramavtalsområden med en eller flera leverantörer för en längre period, vanligtvis fyraårsperioder, som avser vårt huvudsakliga behov av återkommande beställningar.

De kommunövergripande ramavtalsupphandlingarna genomförs främst av upphandlingsenheten.

Leveransavtal

När en verksamhet är i behov av specifika leveranser som inte täcks av våra ramavtal genomförs en offentlig upphandling för just den varan, tjänsten eller entreprenaden.

Rutiner vid direktupphandling

Direktupphandling är inköp utan krav på viss form och används främst när värdet av det som ska köpas in understiger en i upphandlingslagstiftningen fastslagen nivå, vilken för närvarande är 586 907 kr.

Vid direktupphandling kan inköpet göras direkt från en leverantör eller så kan vi ta offerteruppgifter från vid tillfället utvalda leverantörer.

Urvalet sätter vikt vid att ert företag marknadsför sig och gör sig synliga för våra verksamheter.

Förfrågan till valda leverantörer eller inhämtande av uppgifter före inköp kan ske på lite olika sätt. Vi kan exempelvis göra en muntlig eller en skiftlig offertförfrågan eller kolla utbud på hemsidor.

Senast ändrad: 2019-07-08 10:46