Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden hjälper till att välja och föreslå lämpliga personer som gode män, förvaltare eller förmyndare. Nämnden sköter också kontrollen över dessa personer.

Fler än 3 800 personer i Malmö har hjälp av en god man, förvaltare, förmyndare eller särskilt förordnad vårdnadshavare (statistik från 2018).

Förtroendevalda i nämnden

I Malmö har man valt att ha en överförmyndarnämnd vars ledamöter väljs av kommunfullmäktige vart fjärde år.

Sammanträdestider 2020

Överförmyndarnämnden sammanträder en gång i månaden. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

 • 30 januari
 • 19 februari
 • 27 mars
 • 23 april
 • 27 maj
 • 24 juni
 • 21 augusti klockan
 • 22 september
 • 29 oktober
 • 20 november klockan
 • 11 december klockan

Överförmyndarnämndens uppdrag

Det finns en överförmyndare eller överförmyndarnämnd i varje kommun. Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att ha tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn eller vuxna som har god man, förvaltare eller förmyndare missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Överförmyndarnämnden

 • hanterar ansökningar om att bli god man, förvaltare eller förmyndare och rekryteringar av sådana.
 • ger stöd och utbildning till gode män, förvaltare och förmyndare
 • utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Enheten för överförmyndarärenden

För utförande av uppdraget har nämnden delegerat viss beslutanderätt till enheten för överförmyndarärenden. Beredning av ärenden sker av tjänstepersoner på enheten.

På enheten för överförmyndarärenden arbetar en enhetschef, två sektionschefer, en planeringssekreterare, två assistenter och 20 handläggare.

Kontakta enheten för överförmyndarärenden

Länsstyrelsen har tillsyn

Länsstyrelserna har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. En part som inte är nöjd med ett beslut som fattats av en överförmyndare kan överklaga beslutet hos tingsrätten.

Lämna klagomål på överförmyndarnämnden

Om du har klagomål på överförmyndarnämnden, exempelvis gällande handläggning eller en av nämndens anställda, kan du till att börja med kontakta nämnden eller den anställda. Vi kan då se om problemet kan lösas på ett enkelt sätt.

Om du därefter ändå vill gå vidare med ditt klagomål kan du skicka in ditt klagomål i form av en fri skrivelse.

 • Kom ihåg att underteckna och datera skrivelsen.
 • Lämna gärna kontaktuppgifter om enheten för överförmyndarärenden behöver komma i kontakt med dig.

Postadressen dit du ska skicka klagomålet finner du nedan.

Senast ändrad: 2020-05-14 11:25