Avdelningen för struktur & stöd

Vi skapar struktur för styrning och ledning och ger verksamheten stöd i gemensamma processer och frågor.

Avdelningschef

Avdelningschef är Monika Johansson.

Enheter

Ekonomienheten
- Investeringssektion
- Redovisningssektion

Vi samordnar och stödjer förvaltningen inom budget, redovisning, projektportföljen, fastighetsdeklarationer och lokalfrågor.

HR-enheten

Vi verkar för att höja hela förvaltningens förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare för medarbetare och framtida medarbetare. Vi ger både strategiskt och operativt stöd i HR-frågor.

IT- och GIS-enheten

Via GIS-verktyg och -analyser skapar vi beslutsunderlag. MedIT-stöd och ändamålsenlig utrustning skapar vi en produktiv digital arbetsplats. Genom IT-system stödjer vi verksamheternas behov och processer.

Kanslienheten

Vi svarar för nämnds-och delegationsberedning, juridisk expertis, PUL/GDPR-frågor, diarium och ärendehantering, dokument-och arkivhantering samt viss kontorsservice.

Kommunikationsenheten
- Sektion för stadsutvecklingskommunikation

Vi ger stöd i kommunikationsfrågor. Med god kommunikation och marknadsföring bidrar vi till att verksamheten uppnår sina mål, skapar förtroende och goda relationer med Malmöborna och andra intressenter.

Kvalitets- och utvecklingsenheten

Vi utvecklar, samordnar och följer upp förvaltningens övergripande arbete inom målstyrning, verksamhetsplanering, intern kontroll och riskanalys. Vi genomför systematiskt kvalitetsarbete som ska bidra till verksamhetsutveckling. Vi genomför utredningsuppdrag.

Upphandlings- och entreprenadenheten

Vi ansvarar för struktur, stöd och rådgivning för upphandling. Vi handlar upp varor, tjänster och anläggningsentreprenader. Driver genomförandet av entreprenaderna och står för byggledning. Följer upp konsult-och entreprenadkontrakt.

Senast ändrad: 2019-07-25 19:53