Trafikmiljö

På denna sida kan du läsa mer om Malmö stads trafikmiljöprogram, fotgängarprogram, cykelprogram och miljöbilsstrategi.

Trafikmiljöprogram

I Malmö ska trafiken bli mer hållbar, både när det gäller persontransporter och godstransporter. Staden har ambitiösa miljö- och energimål som bland annat handlar om att minska klimatpåverkan, hälsofarliga utsläpp och buller från trafiken. En hållbar trafikmiljö är ett viktigt bidrag till ett attraktivt och hållbart Malmö.
 
Programmet lyfter fram de strategier som behövs för att ta ytterligare steg mot ett hållbart transportsystem, och samlar olika nödvändiga insatsområden under ett paraply. Det innehåller även långsiktiga andelsmål för biltrafiken i Malmö.

Fotgängarprogram och gångstråksplanen

Just nu arbetar vi med ett fotgängarprogram, som är det första av sitt slag i Malmö och möjligtvis i hela Sverige. Därför är syftet med programmet till stor del att samla in kunskap om fotgängare, att se vad Malmö stad redan idag gör för fotgängare, samt att se var dagens arbete brister. Utifrån detta har ett antal åtgärdsförslag tagits fram. En viktig åtgärd är att upprätta en gångstråksplan, som pekar ut vilka stråk som är de viktigaste för fotgängartrafiken.

Programmet antogs av tekniska nämnden april 2012.

Cykelprogram 

Malmö är en redan uppmärksammad cykelstad med över 47 mil friliggande cykelbanor och runt 60 000 kommunala cykelställsplatser. Malmö stads nya cykelprogram togs i nämnden den 24 oktober 2012. Det har arbetats fram av fastighets- och gatukontoret, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Cykelprogrammet tar avstamp i de cykelprojekt som gjorts de senaste tio åren och innehåller viktiga åtgärder som ska göras för att förbättra och stimulera cyklingen i staden.

Miljöbilsstrategi för Malmö stad

Vid utgången av år 2020 ska fordonsflottan vara helt fossiloberoende. Av dessa ska minst 95 procent drivas av biogas, vätgas, el eller laddhybridteknik. Minst 15 procent av samtliga fordon ska drivas av enbart el. Samtliga fordon ska vara utrustade med fordonsdatorer med elektronisk körjournal i kombination med ISA (intelligent stöd för anpassning av hastighet).

Senast ändrad: 2019-06-05 11:10