Fritidsnämndens mål och riktlinjer

Omfattning

Fritidsverksamheten ska riktas till alla kommuninvånare men verksamhet för barn och ungdomar skall prioriteras. Personer med funktionsnedsättning och äldres möjligheter till fritidsaktiviteter ska särskilt uppmärksammas och stödjas.

Inriktning

Fritidsverksamheten ska så långt som möjligt vara organiserad av kommuninvånarna själva, helst i föreningar och endast kompletteras med kommunal verksamhet när det behövs för att uppfylla fritidssektorns mål. Kommersiella intressens negativa påverka av sektorn ska motverkas genom idéinriktade och kreativa aktiviteter. Arbetet med jämställdhet och antidiskriminering inom fritidssektorn är högt prioriterat.

Kvalitet

Fritidsverksamheten ska vara så utformad att den erbjuder rekreation och social gemenskap. Verksamheten ska vara öppen för alla och syfta till stimulans och välbefinnande.  

Fördelning

Fritidsverksamheten ska fördelas över hela kommunen utifrån kunskaper om invånarnas behov och önskemål. Ett rikt varierat utbud ska eftersträvas i kommunens alla delar. Resurser ska fördelas likvärdigt mellan flickor och pojkar samt geografiskt läge. Fördelningen ska ske rättvist och reglerna ska vara tydliga och transparenta.

Senast ändrad: 2014-12-01 10:28