Enheten för stadsutveckling

Enheten för stadsutveckling är en av de fyra enheterna inom miljöstrategiska avdelningen.

Arbetet i enheten omfattar hållbar stadsutveckling med miljöfrågorna i fokus. Enheten tillvaratar intressen för miljö, hälsoskydd och hållbar utveckling i samhällsplaneringen. Genom att granska planer och bygglov förebygger vi hälso- och miljöproblem för både människa och samhälle. Vi arbetar med projekt för hållbar utveckling för Malmö, urbana ekosystemtjänster och urban biologisk mångfald. Enheten är också remissinstans för stadens bygglov och detaljplanering.  

Senast ändrad: 2018-01-10 09:41