Stadsfastigheter

Stadsfastigheter är en avdelning inom serviceförvaltningen. Stadsfastigheter förvaltar Malmö stads fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg, kultur och fritid. Stadsfastigheter ska, som en offensiv och framsynt medpart, stödja kunderna att uppnå sina mål genom att erbjuda verksamhetsanpassade och kostnadseffektiva lokaler

Med vår insikt i kundernas verksamheter ska vi tillsammans skapa inom- och utomhusmiljöer som ger stimulans och trivsel utifrån högt ställda miljökrav och god arkitektur.

Vi förvaltar sammanlagt 1,7 miljoner kvadratmeter byggnad samt 4,9 miljoner kvadratmeter markyta bestående av bland annat skolgårdar och fritidsanläggningar.

Stadsfastigheter omsätter 1,9 miljarder kronor per år. I det dagliga arbetet prioriteras energi- och miljöfrågor.

Några av stadsfastigheters viktigaste mål är att minska användningen av energi och ersätta med förnybar energi samt använda energin effektivare.

Malmö stads fyra övergripande miljömål

Sveriges klimatsmartaste stad

År 2020 ska Malmö stads egen organisation vara klimatneutral och år 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 procent förnybar energi.

Framtidens stadsmiljö finns i Malmö

Malmö ska år 2020 vara ett levande och ledande kunskaps-, demonstrations- och utvecklingscentrum för hållbar utveckling. De som vistas i Malmö ska uppleva en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft.

Naturtillgångar brukas hållbart

Malmös naturresurser, i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden, är värdefulla tillgångar som år 2020 skyddas och brukas på ett hållbart sätt.

I Malmö är det lätt att göra rätt

År 2020 präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det är enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för såväl näringslivet, malmöbon som Malmö stads organisation.

Ett av stadsfastigheters viktigaste mål är att minska mängden köpt energi och öka andelen egenproducerad förnybar energi.

Senast ändrad: 2020-01-13 11:29