Administrativ avdelning

Juridik & Kansli svarar för sekreterarskap och administrativ service till stadsbyggnadsnämnden, direktören och till ledningsgruppen i frågor av övergripande karaktär. Enheten svarar vidare för juridisk konsultation åt kontorets verksamheter samt post- och diariehantering. Enheten deltar också i andra frågor som är förvaltningsgemensamma.

HR- och Ekonomienheten ansvarar för den ekonomiska och personaladministrativa handläggningen inom förvaltningen. Enhetens huvuduppgifter är att utarbeta övergripande policys och riktlinjer inom verksamhetsområdet. Enheten skall vidare ge stöd och råd till direktör och avdelningsledningar inom kompetensområdet

Kommunikationsenheten stödjer stadsbyggnadskontorets verksamheter med intern och extern kommunikationsplanering, mediekontakter, omvärldsbevakning, och studiebesöksverksamhet. Enheten leder och samordnar arbetet med intranätet, externa webbplatsen malmo.se, tidningen Planering i Malmö samt producerar text, bild, film och layout. Till enheten hör också en modell-verkstad och digitaltryckeri.

Enheten för Bostadsanpassning ansvarar för handläggning av ärenden rörande bostadsanpassning.

Senast ändrad: 2020-03-30 09:38