Geodataenheten

Geodataenheten ansvarar för uppbyggnad, förvaltning och distribution av geografiska databaser och följdprodukter som grundkartor, nybyggnadskartor, specialkartor och GIS-analyser.

Vidare ansvarar man för förslag till namnsättning av gator, allmänna platser, adressättning och förande av byggnadsregister.

Utveckling av system och applikationer för Geografisk IT, GIT. Enheten är ett kompetens- och resurscenter inom GIT för alla stadens förvaltningar.

Senast ändrad: 2017-11-06 14:27