KLM

Kommunal lantmäterimyndighet, KLM är en självständig myndighet med ansvar för fastighetsbildning och fastighetsregister inom Malmö stad. Man utför även vissa uppdrag i anslutning till sin verksamhet som t ex upprättande av fastighetsförteckningar m m. Enheten deltar aktivt i plan- och byggprocessens olika moment med fastighetsrättslig kompetens.

Senast ändrad: 2014-02-18 07:48