Malmö Stadsrevision är det samlade namnet för de politiskt valda revisorerna (revisorskollegiet) och de sakkunniga som biträder dessa (revisionskontoret).