Revisionskontoret

På revisionskontoret arbetar elva tjänstemän under ledning av revisionsdirektören.

Revisionskontoret arbetar efter en revisionsplan som fastställs av revisorskollegiet varje år.

Yrkesrevisorerna arbetar med inriktning på specifika nämnder/styrelser samt ansvarar därutöver för kommunövergripande eller nämndsspecifika granskningsprojekt. De biträder också styrgrupperna i deras arbete. Utöver egna granskningar anlitas även konsulter för olika granskningsinsatser.

Ann-Mari Ek
Revisionsdirektör
Revisor: Kommunstyrelsen
Revisorsstöd: Kommunalförbundet VA Syd, kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, finanisella samordningsförbundet Finsam, Kommunassurans Syd AB, Malmö Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, stiftelsen Malmö Sommargårdar samt sitftelsen Mecena
040-341959, 0709-341959, ann-mari.ek@malmo.se

Christin Menander
Administrativ sekreterare/Nämndsekreterare
Revisionskontorets expedition
040-34 19 55, 0709-34 19 55, christin.menander@malmo.se

Hanna Elisson
Administrativ assistent
076-606 41 69, hanna.elisson@malmo.se

Lina Burström Bennehult
Revisor: Förskolenämnden och Grundskolenämnden
Lekmannarevisorsstöd: Malmö Live konserthus AB
Revisorsstöd: Stiftelsen Malmö Symfoniorkester
040-34 11 17, 073-301 28 84, lina.burstrombennehult@malmo.se

Sofia Blixtberg
Certifierad kommunal revisor: Stadsbyggnadsnämnden och Servicenämnden
040-34 19 70, 0768 - 54 90 32, sofia.blixtberg@malmo.se

Fredrik Edler
Certifierad kommunal revisor
Lekmannarevisorsstöd: Malmö Leasing AB och Minc i Sverige AB
Revisor: Stiftelsen Fontänhuset
040-34 19 25, 0709-71 61 32, fredrik.edler1@malmo.se

Linda Gustavsson
Revisor: Funktionsstödsnämnden, Arbetsmarknads- och socialnämnden samt Överförmyndarnämnden
Lekmannarevisorsstöd: Medeon AB
073-416 11 57, linda.gustavsson2@malmo.se

Fia Lindher
Certifierad kommunal revisor: Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Lekmannarevisorsstöd: MKB Fastighets AB  
Revisorsstöd: Stiftelsen Kockum Fritid
040-34 34 61, 0729-63 55 26, fia.lindher@malmo.se

Helena Hafstrand
Revisor: Kulturnämnden och Fritidsnämnden
Lekmannarevisorsstöd: Malmö kommuns Parkerings AB och Parkeringsövervakning i Malmö AB
040-34 34 60, 0734-149038, helena.hafstrand@malmo.se

Richard Magnusson
Certifierad kommunal revisor: Tekniska nämnden & Miljönämnden
Lekmannarevisorsstöd: Boplats Syd AB
040-34 19 14, 0729-63 65 85, richard.magnusson@malmo.se

Erik Mogård
Revisor: Kommunstyrelsen och Valnämnden
Lekmannarevisorsstöd: Malmö stadshus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB och Malmö Stadsteater AB
040-34 19 28, 0729-63 55 27, erik.mogard@malmo.se


Senast ändrad: 2019-08-27 11:02